Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1523
Title: Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.).
Other Titles: Подготовка учителей труда в высших педагогических учебных заведениях Украины (вторая половина ХХ в.).
Preparation of labour education teachers at higher pedagogical educational establishments of Ukraine (the second half of the ХХ-th century).
Authors: Федорович, Анна Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Федорович, А. В. Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / А. В. Федорович ; А.В.Федорович; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
Issue Date: 2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: вчитель праці
вчитель трудового навчання
вищі педагогічні навчальні заклади України
зміст і форми роботи
професійна підготовка
Abstract: У дисертації здійснено комплексний аналіз проблеми підготовки вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України упродовж другої половини ХХ ст.; виокремлено етапи й тенденції їх діяльності стосовно підготовки вчителя праці, що дає уявлення про поступовий еволюційний розвиток її змісту, форм і методів у досліджуваний період; розкрито організацію навчально-виховного процесу підготовки вчителів праці; визначено можливості творчої реалізації ідей історичного досвіду підготовки вчителів праці в контексті європейського освітнього простору. Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час читання курсу з історії педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах, при підготовці навчально-методичної літератури.
В диссертации осуществлено комплексное изучение подготовки учителей труда в высших педагогических учебных заведениях Украины на протяжении второй половины ХХ в., раскрыты теоретико-методические аспекты данной проблемы.
In the dissertation the complex analysis of the problem of labour education teachers preparation at higher pedagogical establishments of Ukraine during the second half of the ХХ-th century is carried out; the stages and tendencies of their activity as to the labour education teachers preparation are singled out. This gives the idea of gradual evolutional development of its content, forms and methods at the period under investigation. The organization of educational process of labour education teachers preparation is exposed; the possibilities of historical experience application of labour education teachers preparation in the context of European educational space are defined. The materials, the principle statements of the dissertation and conclusions can be used when delivering the course of history of pedagogy at higher pedagogical establishments, when preparing educational and methodic literature.
Description: Захист дисертації відбувся “30” травня 2008 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027, (каб. № 30). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. Кривоноса, 2, м.Тернопіль.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1523
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федорович А. В..pdf352,04 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.