Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1526
Title: Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя гуманітарного профілю.
Other Titles: Педагогические технологии формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя гуманитарного профиля.
Pedagogical Technologies of Professional Activity Individual Style Formation in Future teachers of Humanities.
Authors: Цар, Ірина Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Цар, І.О. Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності у майбутнього вчителя : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ірина Олегівна Цар ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 23-May-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: майбутній вчитель гуманітарного профілю
формування індивідуального стилю професійної діяльності
професійна діяльність учителя
педагогічна технологія
Abstract: У дисертаційному дослідженні проаналізовано сучасний стан підготовки вчителів-гуманітаріїв, визначено наявність професійно значущих якостей, які сприяють розкриттю потенціалу особистості вчителя та забезпечують удосконалення його професійної діяльності. Обґрунтовано базові параметри формування індивідуального стилю професійної діяльності у системі підготовки майбутнього вчителя гуманітарного профілю. Зазначено, що структуру індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя гуманітарного профілю становлять такі компоненти: змістовий, проектувально-конструктивний, організаційно-діяльнісний, мотиваційний, рефлексивний, комунікативний та творчий. Вони об’єднані у два блоки: – концептуальний та особистісно орієнтований. Теоретично обґрунтовано модель технології формування ІСПД вчителя гуманітарного профілю, в основі якої – тренінг. Визначено рівні сформованості означеного феномена та запропоновано методику їх діагностики.
В диссертационном исследовании проанализировано современное состояние подготовки учителей-гуманитариев. В контексте компетентностного, деятельностного, личностного, аксиологического, технологического подходов выделены общие психолого-педагогические, профессиональные психолого-педагогические и индивидуальные психолого-педагогические профессионально значимые качества современного учителя гуманитарных специальностей. Наличие профессионально значимых качеств способствует раскрытию потенциала личности учителя и обеспечивает совершенствование его профессиональной деятельности. Обоснованы базовые параметры формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности в системе подготовки будущего учителя гуманитарного профиля.
Modern condition concerning professional preparation of teachers of Humanities has been analysed in the dissertation research. Professional significant qualities helping to reveal the potential of a teacher’s personality and provide improvement of his professional activity have been defined. Basic parameters for the professional activity individual style formation in the system of future Humanities teacher preparation have been grounded. It has stated that the structure of professional activity individual style of future Humanities teacher contains the following components: content-based, projecting-constructive, of organizational activity, motivational, reflexive, communicative and creative. Such components have been structured into two groups: conceptual and personality oriented. The model of technology of professional activity individual style formation in the teacher of Humanities has been theoretically grounded. The levels of investigated phenomenon formation have been defined; methodologies of their diagnostics have been suggested.
Description: Захист відбувся 23 червня 2011 року о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1526
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цар І. О..pdf367,54 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.