Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1527
Title: Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті).
Other Titles: Автобиография как проекция творца и национальной литературно-культурной традиции (Улас Самчук, Елиас Канетти).
Autobiographie als Projektion des Schцpfers und der nationalen literatur-kulturellen Tradition (U. Samtschuk, E. Canetti).
Authors: Цяпа, Андрій Григорович
Keywords: автобіографія
біографія
самоперсонажування
автобіографічний суб’єкт
спогад
авторитет
самопізнання
спонука до текстотворення
відкритий твір
відвертість
серендипність
Issue Date: 8-Sep-2006
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Цяпа, А. Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті) : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / А. Г. Цяпа ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена поетиці жанру автобіографії і розкриває поетикальні особливості автобіографій Еліаса Канетті та книг спогадів Уласа Самчука в типологічному зіставленні. В основі порівняння лежить подібність творчих засад, головна увага належить механізмам проектування автора та національної літературно-культурної традиції в автобіографічний творах обраних письменників. У роботі жанр автобіографії висвітлено в теоретичному аспекті (щодо її авторитету, взаємин із біографією, термінологічної парадигми, естетичних категорій, об’єктивації у компаративних студіях, впливу на створення і сприйняття образу письменника тощо) та у виконанні обраними авторами. Механізми самопроектування окреслюються у вимірах зв’язків соціальних, ментальних та текстових структур, авторської специфіки дотримання жанрового канону та наповнення автобіографічного методу і рушія.
Диссертация посвящена поэтике жанра автобиографии и раскрывает поэтикальные особенности автобиографий Елиаса Канетти и книг воспоминаний Уласа Самчука в типологическом сопоставлении. В корне сравнения лежит сходство творческих принципов, главное внимание уделяется механизмам проектирования автора и национальной литературно-культурной традиции в автобиографических сочинениях избраных писателей. В работе жанр автобиографии освещен в теоретическом аспекте (относительно ее авторитета, отношений с биографией, терминологической парадигмы, эстетических категорий, объектизации в сравнительных исследованиях, влияния на создание и восприятие образа писателя и т.д.), а также в исполнении избраными авторами. Механизмы самопроектирования очерчиваются в измерениях связей социальных, ментальных и текстовых структур, авторской специфики придерживания жанрового канона и наполнения автобиографического метода.
The thesis is devoted to the problem of genre poetics of autobiography and displays poetical peculiarities of Elias Canetti's autobiography and Ulas Samchuk's memoirs in their typological comparison. As a base of defined confronting we take similarity of their creative principles. The main accent is made on the mechanism of author's projection and national literal-cultural tradition in autobiographical works of the chosen writers. Autobiography as a genre is analyzed from two points of view, that's theoretical aspect (its authority, relations with biography, terminological paradigm, aesthetical categories, objectivation in Comparative Literary Studies, influence on creating and perception of author's image etc.) and its practical embodiment by defined writers. Ways of self-projection are delineated in the connections of social, mental and textual structures, authors' peculiarity of adherence of genre canon and implementation of autobiographical method and mover.
Description: Захист відбувся 10 жовтня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою 46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1527
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цяпа А. Г..pdf372,69 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.