Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1529
Title: Проза Г. Квітки-Основ’яненка і англійський сентименталізм.
Other Titles: Проза Г. Квитки-Основьяненко и английский сентиментализм.
Prose by G. Kvitka-Osnovianenko and English Sentimentalism.
Authors: Чик, Денис Чабович
Bibliographic description (Ukraine): Чик, Д. Ч. Проза Г.Квітки-Основ'яненка і англійський сентименталізм : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" / Д. Ч. Чик ; Д.Ч.Чик ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
Issue Date: 12-Aug-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: сентименталізм
«природна людина»
психологізм
архетип
пародіювання
ідилічний хронотоп
порівняльна типологія
Abstract: Дисертація присвячена з’ясуванню аналогій і відмінностей у прозі Г. Квітки-Основ’яненка та С. Річардсона, О. Ґолдсміта, Л. Стерна. У дослідженні проаналізовано типологію «природної людини» та поетику сентименталістського психологізму, простежено спільні образи колективного підсвідомого у сентименталістській прозі. У роботі розглядається пародіювання жанру сентименталістського роману у творчості Г. Квітки-Основ’яненка та Л. Стерна як різновиду літературної критики. У результаті теоретико-текстуального вивчення творів аналізуються ідилічний хронотоп, особливості конструювання політопічного простору та соціально-історичного часу. На матеріалі прози Г. Квітки-Основ’яненка, С. Річардсона, О. Ґолдсміта, Л. Стерна з’ясовано типологічні закономірності розвитку українського й англійського сентименталізму.
Диссертация посвящена анализу аналогий и отличий прозы Г. Квитки-Основьяненко и С. Ричардсона, О. Голдсмита, Л. Стерна. В работе исследованы типология «природного человека» и поэтика сентименталистского психологизма, общие образы коллективного подсознательного в сентименталистской прозе. Рассматривается пародирование жанра сентименталистского романа в творчестве Г. Квитки-Основьяненко и Л. Стерна как разновидности литературной критики. В результате теоретико-текстуального изучения произведений анализируются идиллический хронотоп, особенности конструирования политопического пространства и социально-исторического времени. На материале прозы Г. Квитки-Основьяненко, С. Ричардсона, О. Голдсмита, Л. Стерна сформулированы типологические закономерности развития украинского и английского сентиментализма.
The thesis deals with the problem of analogies and differences of prose by G. Kvitka-Osnovianenko and the main representatives of English sentimentalism (S. Richardson, O. Goldsmith, L. Sterne). In the context of intercultural philosophical dialogue the influence of rousseauism on creative works by G. Kvitka-Osnovianenko, O. Goldsmith, L. Sterne is explored. The comparative analysis of the problems of creation by G. Kvitka-Osnovianenko, O. Goldsmith, L. Sterne was made for the display of correlation between their ideas and the creative inheritance of the French philosopher and writer J. J. Rousseau. In the work the attempt of the use of the term of «prerousseauism» is carried out on determination of those «before-Rousseau» philosophical, pedagogical, religious, political ideas and which were afterwards transformed in the original conception of the French philosopher. In the context of prerousseauism the typical characteristics of «natural man», which are artistically represented in the feminine figure of Pamela by S. Richardson, are analysed in typological comparison with the figures of J.-J. Rousseau. The basic typical characteristics of character of «natural man» in interpretation of J. J. Rousseau and typological analogies and differences of the model of «natural man» are found out in works by G. Kvitka-Osnovianenko, S. Richardson, O. Goldsmith, L. Sterne.
Description: Захист відбувся 18 вересня 2008 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1529
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чик Д. Ч..pdf310,03 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.