Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1530
Title: Сучасне українське літературознавство в англомовному (Австралія, Канада, США) науковому світі: методологічні аспекти.
Other Titles: Современное украинское литературоведение в англоязычном (Австралия, Канада, США) научном мире: методологические аспекты.
Modern Ukrainian literary criticism in the Anglo-languages (Australia, Canada, USA) scientific world: methodological aspects.
Authors: Чобанюк, Марія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Чобанюк, М. М. Сучасне українське літературознавство в англомовному (Австралія, Канада, США) науковому світі: методологічні аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / М. М. Чобанюк ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
Issue Date: 22-Oct-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: українське літературознавство
міфологічна критика
рецептивна естетика
постколоніальна критика
дискурс
стратегії
міф
Abstract: У дисертації розглядається стан сучасного українського літературознавства в англомовному (Австралія, Канада, США) науковому світі. У роботі зазначено, що досвід західного українознавства недостатньо вивчений у материковій науці про літературу, до сьогоднішнього дня тривають методологічні дискусії щодо доцільності адаптації і впровадження західних методологій на українському ґрунті. Предметом дисертаційного дослідження є літературознавчі праці Г.Грабовича "Шевченко як міфотворець" (міфологічна критика та структурна антропологія), М.Павлишина "Канон та іконостас" (рецептивна естетика), М.Шкандрія "В обіймах імперії. Російська та українська літератури новітньої доби" (постколоніальна критика). Осмислення інтерпретаційних стратегій та методологій (міфологічна критика, рецептивна естетика, постколоніальна критика), на які спиралися західні україністи, є актуальною проблемою українського літературознавства, позаяк дає можливість розширити наукові горизонти сучасного українознавства.
В диссертации рассматривается современное украинское литературоведение в англоязычном (Австралия, Канада, США) научном мире. В работе отмечено, что опыт западного украиноведения недостаточно изучен в современной украинской науке о литературе. Для научных работ литературоведов-украинистов характерне глибокий анализ многих проблем литературного процесса (20 – 30-х и 60 – 70-х годов ХХ века), творчества писателей (Т.Шевченко, И.Франко, Леси Украинки, В.Стуса и многих других). Особого внимания заслуживают научные труды Д.Чижевского, Ю.Лавриненко, Е.Маланюка, Г.Костюка, Ю.Луцкого, И.Физера, Г.Грабовича, М.Шкандрия, О.Ильницкого, М.Павлишина.
Analysis of the modern Ukrainian literary criticism in the Anglo-languages (Australia, Canada, USA) scientific world is considered in the dissertation. Experience of the western Ukrainian literary criticism isn’t made a careful in the Ukrainian science about literary. Subject of the dissertation are G.Grabowich’s "Shevchenko as Mythocritics" (mythological criticism and structural anthropology), M.Pavlyshyn’s "Canon and Iconostasis" (reseptive aesthetics), M.Shkandrij’s "Russia and Ukraine. Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times" (postcolonial criticism) works.
Description: Захист відбувся "23" листопада 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, Тернопіль, вул. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027)
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1530
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чобанюк М. М..pdf300,67 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.