Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1537
Title: Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів.
Other Titles: Теоретико-методологические основания базового педагогического образования будущих учителей.
Theoretical and methodological grounds of base pedagogical education of future teachers.
Authors: Шахов, Володимир Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Шахов, В. І. Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. І. Шахов ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 44 с.
Issue Date: 2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: базова педагогічна освіта
концепція
модель базової педагогічної освіти
базова педагогічна підготовка
базова педагогічна компетентність
Abstract: Розкрито сутність та особливості базової педагогічної освіти в структурі неперервної педагогічної освіти вчителів. Визначено теоретико-методологічні засади базової педагогічної освіти майбутніх учителів. Обґрунтовано концепцію базової педагогічної підготовки майбутніх учителів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність розробленої системної моделі особистісної орієнтованої базової педагогічної підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах. Встановлено сукупність організаційно-педагогічних умов, які сприяють підвищенню якості базової педагогічної освіти майбутніх учителів. Відкореговано зміст базової педагогічної освіти й експериментально доведено ефективність впливу введених змін на підвищення базової педагогічної компетентності майбутніх учителів. Розроблено, апробовано й опубліковано: навчально-методичний комплекс: навчальні програми з педагогічних дисциплін і навчальний посібник «Педагогіка», рекомендовані МОН України.
Работа посвящена исследованию проблемы базового педагогического образования будущих учителей как одного из важнейших этапов непрерывного образования. Определены теоретико-методологические основания базового педагогического образования будущих учителей (идеи системного, синергетического, акмеологического, аксиологического, праксиологического, личностного, компетентностного подходов); общие и специфические основополагающие принципы базовой педагогической подготовки: целостность компонентов, научность, гуманистическая направленность, контекстность содержания, индивидуализация, технологичность.
Concerned theoretical and methodological principles of base pedagogical education of future teachers. The conceptual model of base pedagogical preparation of future teachers is developed. The aggregate of organizationally-pedagogical terms which are instrumental in upgrading base pedagogical education of future teachers is established. The maintenance of base pedagogical education and efficiency of influencing of the entered changes is experimentally proved on the increase of readiness of future teachers to general pedagogical activity is corrected. It is developed, approved and it is published, recommended Department of education and science of Ukraine, on-line tutorials from pedagogical disciplines and training manual «Pedagogic».
Description: Захист відбувся “28”березня 2008 р. о 12 год. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М Кривоноса, 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1537
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шахов В. І..pdf557,37 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.