Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1540
Title: Підготовка молоді до сімейного життя в США.
Other Titles: Подготовка молодежи к семейной жизни в США.
Family life education of youth in the USA.
Authors: Яворська, Людмила Геннадіївна
Bibliographic description (Ukraine): Яворська, Л. Г. Підготовка молоді до сімейного життя в США : Автореф. дис. ..... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. Г. Яворська ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 20 с.
Issue Date: 22-May-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: американська школа
підготовка до сімейного життя
дошлюбна підготовка
статеве виховання
підготовка до усвідомленого батьківства
Abstract: У дисертації досліджено процес становлення й розвитку американської системи підготовки молоді до сімейного життя в контексті соціально-політичних, економічних та психолого-педагогічних чинників. Проведений аналіз оригінальних літературних джерел дав підстави для оцінки етапів її еволюційного розвитку. Охарактеризовано зміст, основні принципи та напрямки сучасної американської системи підготовки молоді до сімейного життя – дошлюбна підготовка, статеве виховання та підготовка до відповідального батьківства. На основі дослідження популярних американських навчальних програм визначено ефективні методи та прийоми виховання майбутнього сім’янина: імітація, аналогія, прогнозування, створення виховних ситуацій, проект, сімейна біографія, змагання, асоціація, інтерв’ю. Виокремлено прогресивні ідеї американської теорії і практики підготовки молоді до сімейного життя та розроблено методики їх творчої реалізації в практиці вітчизняних навчальних закладів.
В диссертации исследуется процесс становления и развития американской системы подготовки молодежи к семейной жизни в контексте социально-политических, экономических и психолого-педагогических факторов. Изучение оригинальных литературных источников позволило провести оценку основных этапов ее эволюционного развития. Определено содержание, основные принципы и направления современной американской системы подготовки к семейной жизни – добрачная подготовка, половое воспитание и подготовка к ответственному отцовству. В ходе исследования популярных американских учебных программ выделены эффективные методы и приёмы воспитания будущего семьянина: имитация, аналогия, прогнозирование, создание воспитательных ситуаций, проект, семейная биография, соревнование, ассоциация, интервью. Выделены прогрессивные идеи американской теории и практики подготовки молодежи к семейной жизни и разработаны методики их творческой реализации в практике отечественных учебных заведений.
In the thesis the process of the foundation and development of the American system of family life education is studied. Its movement in the USA has a long and interesting history. The conducted research distinguished six basic periods of its evolution: coalescence (1776-1860); emergence (1861-1900); crystallization (1901-1920); expansion (1921-1950); entrenchment (1951-1990) and present period. Each of them represents a qualitatively new cycle in the formation of the American system of family life education and is determined by the peculiarities of the social, political, economical and cultural development of the country during the period. The system of family life education has evolved from the elementary forms – narrations and tales – to the complex ones – programs for schoolchildren, future parents, young parents with children, divorced people.
Description: Захист відбувся 22 червня 2007 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1540
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яворська Л. Г..pdf352,57 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.