Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1549
Title: Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання.
Other Titles: Формирование технологической культуры будущих учителей трудового обучения.
Formation of Technological Culture of Future Teachers of Handicraft.
Authors: Лола, Віталій Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Лола, В.Г. Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здоб. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Віталій Григорович Лола ; Тернопільський державний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 19 c.
Issue Date: 2003
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: культура
професійно-педагогічна культура
технологічна культура
генезис технологічної культури
модель формування технологічної культури
Abstract: Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці змісту, методів, форм, організаційно-педагогічних умов формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання. Здійснено аналіз проблеми формування технологічної культури з соціально-педагогічних позицій, розглянуто генезис поняття “технологічна культура”, визначено типи універсальних культур. Обґрунтовано модель формування технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання як складової його професійно-педагогічної культури (загальні цілі, педагогічні завдання, зміст, форми, методи роботи, організаційно-педагогічні умови, суб’єкти формування, критерії ефективності, результати). Виявлено організаційно-педагогічні умови забезпечення процесу формування технологічної культури студентів індустріально-економічного факультету, критерії і рівні сформованості, нетрадиційні методи навчання, комплексне використання яких забезпечує формування технологічної культури в майбутніх учителів трудового навчання, розроблено тести, питальники, творчий дизайн-проект.
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке содержания, методов, форм и организационно-педагогических условий формирования технологической культуры будущих учителей трудового обучения. Актуальность проблемы обусловлена противоречиями между необходимостью формирования технологической культуры как составной части профессионально-педагогической культуры учителя трудового обучения и отсутствием модели и практических рекомендаций относительно решения этой проблемы. Проведен анализ проблемы формирования технологической культуры с социально-педагогических позиций. Обоснована необходимость овладения технологической культурой будущими учителями трудового обучения в социальном и личностном плане как основы его профессионализма и активной жизненной позиции.
Thesis for candidate degree of Pedagogical science, specialty: 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – Ternopil State V. Gnatuk Pedagogical University, Ternopil 2003. The dissertation focuses on the theoretical ground and experimental control of the context, methods, forms, organizational and pedagogical conditions of formation the technological culture among the future teachers of Handicraft. The analysis of the problem of the technological culture formation on the social and pedagogical position was done. There was also studied the genesis of the notion “technological culture” and the types of universal cultures. There was substantiated the model of formation technological culture among the future teachers of Handicraft as the component of its professional and pedagogical culture (general aims, pedagogical tasks, subject of formation, criteria of effectiveness and results).
Description: Захист відбувся 2003 року о __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.01. у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1549
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лола В. Г..pdf329,71 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.