Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1550
Title: Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади.
Other Titles: Профессиональная подготовка социальных работников в университетах Канады.
Social Workers Professional Training in the Universities of Canada.
Authors: Микитенко, Наталія Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Микитенко, Н. О. Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. О. Микитенко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
Issue Date: 2006
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: професійна підготовка в університеті
зміст і структура підготовки
соціальний працівник
сфера соціальних послуг
форми організації навчання
методи навчання
кваліфікаційні стандарти
Abstract: У дисертації досліджено сучасний стан професійної освіти фахівців для сфери соціальних послуг, здійснюваної в університетах Канади. Визначено суть, цілі та пріоритети практичної соціальної роботи в Канаді, а також основні моделі та методи роботи соціальних працівників на усіх рівнях соціальної роботи в Канаді. Детально проаналізовано зміст теоретичного та практичного компонентів програм професійної підготовки соціальних працівників у Канаді, її структуру, описано основні форми організації та методи навчання, з’ясовано стан забезпеченості навчального процесу навчально-методичними матеріалами. Проаналізовано зміст світових кваліфікаційних стандартів професійної освіти та підготовки соціальних працівників, розглянуто стан вітчизняної сфери здобуття освіти за спеціальністю „соціальна робота”. Розроблено шляхи адаптації ідей канадського досвіду професійної підготовки фахівців для сфери соціальних послуг.
В диссертации исследуется современное состояние профессионального образования специалистов для сферы социальных услуг, которое осуществляется в университетах Канады. В процессе исследования был произведен анализ развития социальной работы как науки и профессиональной деятельности. Определены теоретическая база, суть, цели и приоритеты практической социальной работы, а также основные модели и методы работы социальных работников на всех уровнях социальной работы в Канаде. Представлено классификацию теорий социальной работы. Доминирующими на сегодняшний день в Канаде являются теория систем, экологическая теория, эмпирическая теория, гуманизм, психодинамическая теория, бихевиоризм, социальный конструктивизм, теория кризиса, теория, направленная на решение проблем, феминизм.
The modern state of social workers professional training in the universities of Canada has been examined in the thesis. Fundamentals, goals and priorities of social work practice in Canada and the main models and methods used by social workers at all levels of social work have been defined. The content of theoretical and practical components of social workers professional training in Canada and its structure have been thoroughly analysed, the main forms and methods of studying have been described, the state of the studying process being provided by textbooks and some other educational materials has been examined. The content of the global standards for social work education and training has been analysed and the state of the national sphere of social workers training has been examined. The possible ways of Canadian social workers’ training experience usage in the national conditions were worked out.
Description: Захист відбувся 2006 року о ___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1550
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Микитенко Н. О..pdf377,64 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.