Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16098
Title: Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials)
Other Titles: Геоекологічні проблеми децентралізації (на матеріалах Тернопільської області)
Authors: Tsaryk, Lyubomyr P.
Yankovs’ka, Lyubov V.
Tsaryk, Petro L.
Novyts’ka, Svitlana R.
Kuzyk, Ihor R.
Bibliographic description (Ukraine): Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. 2020. Vol. 29, issue 1. P. 196-205.
Issue Date: 2020
Keywords: environmental management
sustainable development
decentralization
associated territorial communities
environmental problems
position of ecologist
природоохоронний менеджмент
сталий розвиток
децентралізація
об’єднані територіальні громади
екологічні проблеми
посада еколога
Abstract: The objective of the article is to study the essential geoecological problems of Ukrainian associated territorial communities. The necessity of implementation of effective environmental management, through introduction of an official responsible for improvement, ecology and sustainable development of the associated territorial communities in the administrative apparatus of communities is substantiated.The decentralization reform created a considerable potential for development of the local communities. The transmission of significant financial resources and powers provided the preconditions for the formation of competent associated communities. It was discovered during the study that despite of significant advantages of new administrative units, managerial approaches to the use and preservation of natural resources had not changed. Administration of forest, water, mineral and land resources is further carried out from the center. Practically no one cares about the main ecological problems, communities are drowning in wastes, using water polluted municipal waste with agrochemicals, and the last hectares of forests are being cut down and used as energy resources. In context of sustainable development, the priority issues to be solved for 38% of the communities in Terno¬pil region are the issues of an ecological nature the issues of an economic nature are priority for-34% of communities and the issue of the social nature - of 28% of comminities. In Ternopil region, as in one of the leaders in decentralization reform, 78% of community leaders consider high-quality water supply to be much more important than availability of cooperative or lighting of the streets. The most actual in regional communities are issues concerning sorting and utilization of wastes, lack of treatment facilities and an outdated drainage system.The article proposes amendments to the Article 19 of the Law of Ukraine «On Environmental Protection», regarding the extension of powers of village, settlement, city councils as well as associated territorial communities in the field of Environmental protection. The necessity of introduction the position of ecologist responsible for improvement, ecology and sustainable development of the community is substantiated. His duties are the following: monitoring of components of the environment; struggle with the illegal landfills, regulation of processes of economical nature management; optimization of land use; control of rational water use, preparation of a submission for the creation of new protected objects of local importance; creation of recreational and green zones.
. У статті висвітлено основні геоекологічні проблеми об’єднаних територіальних громад України, обґрунтувано необхідность впровадження ефективного природоохоронного менеджменту, через запровадження в адміністративному апараті громад посадової особи відповідальної за благоустрій, екологію та сталий розвиток об’єднаної територіальної громади. Реформа децентралізації, створила значний потенціал для розвитку місцевих громад. Передача значних фінансових ресурсів та повноважень забезпечила передумови формування спроможних об’єднаних громад. У ході дослідження було виявлено, що попри значні переваги нових адміністративних одиниць, менеджерські підходи до використання та збереження природних ресурсів не змінилися. Управління лісовими, водними, мінеральними та земельними ресурсами і надалі здійснюється з центру. Основними екологічними проблемами практично ніхто не переймається, громади тонуть у відходах, вживають забруднену агрохімікатами та комунальними стоками воду, останні гектари лісів вирубуються та використовуються як енергетичний ресурс. В контексті сталого розвитку, першочерговими для вирішення у 38% громад Тернопільщини є питання екологічного характеру, у 34% - економічного характеру і у 28% - соціального характеру. В Тернопільській області, як одній із лідерів у реформі децентралізації, 78% керівників громад вважають якісне водопостачання набагато важливішим від наявності кооперативу чи освітлення вулиць. Найбільш актуальними в громадах краю, є проблеми пов’язані із сортуванням та утилізацією відходів, відсутністю очисних споруд та застарілою системою водовідведення.У роботі запропоновано внесення змін до статті 19 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», щодо розширення повноважень сільських, селищних, міських рад, а також об’єднаних територіальних громад, у галузі охорони навколишнього природного середовища. Обґрунтовано необхідність запровадження посади еколога - відповідального за благоустрій, екологію та сталий розвиток громади, із наступними посадовими обов’язками: моніторинг компонентів навколишнього середовища, боротьба із незаконними сміттєзвалищами, регулювання процесів ощадливого природокористування, оптимізація землекористування, контроль раціонального водокористування, підготовка подання на створення нових заповідних об’єктів місцевого значення, створення рекреаційних та зелених зон.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16098
ISSN: 2617-2909
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsaryk_2.pdf844,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.