Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16354
Title: Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища
Other Titles: Design and Technological Training of Future Carpenters in the Surroundings of Vocational and Technical Schools
Authors: Сокотов, Юрій Вікторович
Sokotov, Y. V.
Bibliographic description (Ukraine): Сокотов Ю. В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2020. 239 с.
Issue Date: 2020
Keywords: конструкторсько-технологічна підготовка
комп’ютерне проектування
майбутній столяр
педагогічні умови
модель підготовки
спеціалізовані САПР меблів
design and technological training
computer design
future carpenter
pedagogical conditions
training model
specialized CAD of furniture
Abstract: На сучасному ринку праці спостерігається дефіцит робітничих кадрів (столярів, малярів, мулярів, плиточників та ін.), підготовка яких здійснюється переважно в закладах професійно-технічної освіти (ЗПТО). Саме професійно-технічна освіта є лідером щодо задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників, зокрема фахівців із деревообробки. Столяри потрібні на фабриках з виробництва меблів, вікон, дверей, будь-яких виробів з дерева, а також на підприємствах, що здійснюють їх монтаж і ремонт. Такі фахівці затребувані у промисловому і житловому будівництві, в установах, які займаються зведенням і реконструкцією виробничих об'єктів та житла, організаціях, профілем діяльності яких є ремонт будинків, квартир та офісів, виготовлення та установка вікон, дверей, підвіконь, порогів, поруччя, внутрішнє опорядження приміщень (прикраса стель, облицювання стін, плінтусів і т. д.). Професія столяра має застосування і в машинобудуванні та інших галузях, пов’язаних із конструюванням і виготовленням техніки, зокрема у модельному цеху столяр виготовляє макети майбутніх автомобілів чи іншої техніки з дерева. Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх столярів у системі професійно-технічної освіти. Предмет дослідження – модель і педагогічні умови конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів у закладах професійно-технічної освіти. Мета дослідження – розробити й обґрунтувати модель та 3 педагогічні умови конструкторсько-технологічної підготовки майбутніх столярів у закладах професійно-технічної освіти.
In the modern labor market, there is a shortage of workers (carpenters, painters, masons, tilers, etc.), whose professional training is carried out mainly at vocational and technical educational institutions. It is vocational education that is a leader in meeting the needs of the country’s economy for skilled and competitive workers in the job market, in particular for woodworking professionals. Carpenters are needed at factories producing furniture, windows, doors, any wood products, as well as at enterprises carrying out their installation and repair. Such specialists are in demand in industrial and residential construction, in institutions engaged in the construction and reconstruction of industrial facilities and housing, organizations specialized in repairs to houses, apartments and offices, manufacturing and installation of windows, doors, window sills, thresholds, railings, interior decoration (ceiling decoration, wall cladding, baseboards, etc.). The profession of a carpenter is also used in machine building and other industries related to the design and manufacture of equipment. In particular a carpenter makes models of future cars or other equipment from wood in a model shop. The object of the research is the professional training of future carpenters in the system of vocational and technical education. The subject of the research is the model and pedagogical conditions of design and technological training of future carpenters at vocational and technical educational institutions.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16354
Appears in Collections:Педагогічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Sokotov.pdf5,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.