Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16649
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРокіцька, Наталія Володимирівна-
dc.contributor.authorЦепенюк, Тетяна Олегівна-
dc.date.accessioned2021-02-02T14:06:51Z-
dc.date.available2021-02-02T14:06:51Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationРокіцька Н., Цепенюк Т. Міжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. № 2. С. 140-150uk_UA
dc.identifier.issn2311-6382-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16649-
dc.descriptionDOI : 10.25128/2415-3605.20.2.19uk_UA
dc.description.abstractВказано передумови виникнення міжкультурної комунікації як предмета наукового дослідження. Розглянуто питання формування міжкультурної компетенції як необхідного фактора у здійсненні комунікації між представниками різних культур, у підготовці фахівців нової генерації. Розкрито зміст поняття «міжкультурна комунікація», проаналізовано проблемні питання її формування у процесі опанування іноземною мовою. Знання іноземних мов сприяє зняттю психологічних бар’єрів, дозволяє почуватися впевненіше у процесі спілкування з іноземним партнером, а також дає відчуття власної конкурентоспроможності у сучасному світі. Виявлено, що при вступі у комунікацію носіїв різних культур є цілком вірогідна поява певних проблем, пов’язаних з причетністю до різних культур. Спілкування між представниками різних культур ускладнюються не лише через різні мови, а й через те, що на цей процес впливають різні культурні стандарти. Обґрунтовано актуальність поняття «міжкультурна компетенція», представлено погляди західних науковців щодо суті і структури міжкультурної компетентності. Запропоновано моделі міжкультурної компетентності, які свідчать про те, що вона є невід’ємною складовою професійної діяльності майбутніх фахівців. Від рівня сформованості мовної та культурної компетенції особистості залежить точність та ефективність комунікації майбутніх фахівців, а їхнє навчання повинно спрямовуватись на розвиток комунікативної компетенції студентів з перетворенням її у міжкультурну компетенцію. Наведено різні погляди на формування особистості-посередника між культурами. Дано визначення понять «фахівець-медіатор культур», «білінгвальна особистість», «вторинна мовна особистість». У межах концепції «вторинна мовна особистість» звернуто увагу на її особливу модель, що формується у процесі оволодіння другою іноземною мовою. Концентрується увага на аналізі специфічних особливостей фахівця-медіатора культур.uk_UA
dc.description.abstractРассматривается вопрос актуальности межкультурной компетенции и ее формирования как необходимого фактора для осуществления процесса коммуникации между представителями разных культур, в подготовке специалиста нового поколения. Раскрыто содержание понятия «межкультурная коммуникация», анализируются проблемные вопросы формирования межкультурной коммуникации в процессе овладения иностранным языком. Представлены различные взгляды западных ученых о сути и структуре межкультурной компетентности, предложены ее модели, разработанные зарубежными учеными, свидетельствующих о том, что межкультурная компетентность будущих специалистов является неотъемлемой составляющей их профессиональной деятельности. Дано определение понятий «специалист-медиатор культур», «билингвальная личность», «вторичная языковая личность» В рамках концепции «вторичная языковая личность» обращено внимание на ее особую модель, которая формируется в процессе овладения вторым иностранным языком. Концентрируется внимание на анализе специфических особенностей специалиста-медиатора культур.uk_UA
dc.description.abstractThe article identifies the prerequisites for the emergence of intercultural communication as a subject of research, points to the priority objectives of studies in the field of intercultural communication in the European community. It considers the issue of formation of intercultural competence as a necessary factor for the process of communication between representatives of different cultures while training professionals of a new generation. The content of the concept of “intercultural communication” is revealed, the problematic issues of its formation in the process of mastering a foreign language are analyzed in the article. Knowledge of foreign languages helps to relieve psychological barriers, to be more confident while communicating with foreign partners, and be more compatible in modern world. It has been found that certain problems associated with involvement in different cultures are likely to occur when communicating with representatives of different cultures. Communication between people of different cultures is complicated not only by different languages, but also by the fact that this process is influenced by different cultural standards. The relevance of the concept of “intercultural competence” is substantiated, various views of Western scholars on the essence and structure of the concept of “intercultural competence” are presented in the article. The authors suggest models of intercultural competence which show that intercultural competence of future professionals is an integral part of their professional activity. Different views on the formation of a personality of a mediator between cultures are considered. The definitions of “mediator of cultures”, “bilingual personality”, “secondary linguistic personality” are given. Within the concept of “secondary linguistic personality” attention is paid to its special model, which is formed in the process of mastering a second foreign language. The article focuses on the analysis of characteristic features of a mediator of cultures.uk_UA
dc.languageuk-
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherТНПУ ім. В. Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectміжкультурна комунікаціяuk_UA
dc.subjectміжкультурна компетентністьuk_UA
dc.subjectфахівець-медіатор культурuk_UA
dc.subjectвторинна мовна особистістьuk_UA
dc.subjectдосвід міжкультурної взаємодіїuk_UA
dc.subjectмежкультурная коммуникацияuk_UA
dc.subjectмежкультурная компетентностьuk_UA
dc.subjectспециалист-медиатор культурuk_UA
dc.subjectвторичная языковая личностьuk_UA
dc.subjectопыт межкультурного взаимодействияuk_UA
dc.subjectintercultural communicationuk_UA
dc.subjectintercultural competenceuk_UA
dc.subjectmediator of culturesuk_UA
dc.subjectsecondary linguistic personalityuk_UA
dc.subjectexperience of intercultural interactionuk_UA
dc.titleМіжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепційuk_UA
dc.title.alternativeМежкультурная компетентность специалистов иностранных языков в контексте современных зарубежных концепцийuk_UA
dc.title.alternativeIntercultural Competence of Foreign Language Specialists from the Perspective of Modern Foreign Conceptsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2020, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_ROKITSKA_TSEPENIUK.pdf188,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.