Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16750
Title: Наукові зв’язки Мирона Кордуби у варшавський період діяльності (1929-1940)
Other Titles: MYRON KORDUBA’S SCIENTIFIC LINKS IN HIS WARSAW PERIOD OF ACTIVITIES (1929-1940)
Authors: Fedoriv, Iryna
Федорів, Ірина Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Федорів І. Наукові зв’язки Мирона Кордуби у варшавський період діяльності (1929-1940) // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 24. С. 145–156.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: Мирон Кордуба
варшавський період діяльності
Варшавський університет
наукові форуми
міжнародна наукова співпраця
Myron Korduba
Warsaw period of activities
University of Warsaw
scientific forums
international scientific cooperation
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Мета дослідження - проаналізувати варшавський період життя й діяльності М. Кордуби (1929-1940), як передусім одного із провідних представників НТШ та наукової школи М. Грушевського, у контексті налагодження наукової співпраці з європейськими інституціями, товариствами, вченими. Методологія праці: використано принципи історизму та об'єктивності; загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння, узагальнення та ін.), спеціально-історичні (історико-хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, ін.) наукові методи, а також міждисциплінарний і плюралістичний підходи до вивчення наукової співпраці М. Кордуби у варшавський період життя із європейськими вченими, науковими установами, інституціями на основі застосування історичних джерел та досягнень сучасної історіографії. Наукова новизна: висвітлено нові важливі історичні факти з життя і діяльності М. Кордуби як професора Варшавського університету у контексті налагодження наукової співпраці з європейськими ученими. Закцентовано на його ролі як представника НТШ та української історичної науки на міжнародних наукових форумах 1920-1930-х pp. Висновки: варшавський період діяльності М. Кордуби - особливо плідний в науковій і викладацькій сферах життя ученого; професор був одним із яскравих представників української історичної науки на європейському рівні, активний учасник міжнародних форумів, конференцій, наукових товариств, на яких пропагував передусім українське питання, Україну, її історію серед європейських народів. Його фахові доповіді отримали схвальні оцінки європейських учених, історик систематично друкувався в іноземних виданнях, чим популяризував українську й слов'янську історії.
The purpose of the study is to analyze the Warsaw period of life and activities of M. Korduba (1929-1940), who is considered first and foremost to be one of the leading representatives of T. Shevchenko Scientific Society and M. Hrushevsky Scientific School, in the context of establishing scientific cooperation with European institutions, societies and scientists. Methodology of work: is based on the usage of historicism and objectivism principles, general-scientific (analysis, synthesis, induction and deduction, etc.), special historical (historical-chronological, historical-comparative, systemic-and-structural, etc.) and other scientific methods as well as interdisciplinary and pluralistic approaches to the study of M. Korduba's scientific cooperation with European scientists, scientific organizations and institutions during his Warsaw period of life were used based on historical sources and the achievements of modern historiography. Scientific Novelty: New important historical facts about the life and activities of M. Korduba as a Professor at University of Warsaw in the context of establishing scientific cooperation with European scholars have been highlighted. His role of a representative of T. Shevchenko Scientific Society and Ukrainian historical science at the international scientific forums of the 1920s and 1930s has been emphasized. Conclusions: M. Korduba's Warsaw period of activities was especially fruitful in the scientific and teaching spheres of the scientist's life; Professor was one of the most prominent representatives of Ukrainian historical science at the European level, an active participant in international forums, conferences, scientific societies at which the Ukrainian issue, Ukraine and its history among European peoples was promoted. His professional reports were highly appraised by European scholars; the historian's works were regularly published in foreign editions, thus promoting Ukrainian and Slavic history.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16750
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. Вип. 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedoriv.pdf261,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.