Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16765
Title: Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля
Other Titles: PODILLIA PHOSPHORITE DEPOSITS HISTORY OF STUDYING
Authors: Syvyi, Myroslav
Сивий, Мирослав Якович
Lisova, Nataliia
Лісова, Наталія Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Сивий М., Лісова Н. Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 24. С. 199–209.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: фосфоритоносність
фосфоритові поклади
родовища
промислові запаси
прогнозні ресурси
геологічні дослідження
області застосування
phosphorite potential
phosphorite deposits
mineral assets
industrial reserves
forecast resources
geological studies
application areas
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: У статті проаналізовано історичні особливості вивчення фосфоритових покладів Подільського регіону. Перші публікації з висвітлення даної проблематики з'являються ще в першій половині XIX ст., коли почалися описи фосфоритових конкрецій в теперішніх Хмельницькій та Вінницькій областях (тоді - Подільська губернія Росії). Поклади були зосереджені у Подністров'ї. Інтенсивні геологічні дослідження подільських фосфоритів, вивчення їхнього складу та властивостей спричинили початок їх інтенсивної експлуатації для потреб сільського господарства (виробництво суперфосфату). Розробка родовищ почалася у середині XIX ст. і продовжувалась до його кінця, коли основні запаси відомих родовищ були фактично вичерпані. Вивчення фосфоритів однак продовжувалось й триває з окремими перервами та різною інтенсивністю до наших днів. З 80-их років XIX ст. почались дослідження фосфоритових покладів в австро-угорській, а пізніше - польській частині Поділля й стосувались вони також покладів, зосереджених в басейні Дністра та його лівих допливів (територія теперішніх Івано-Франківської та Тернопільської областей). На даний час зусиллями декількох поколінь польських та вітчизняних дослідників з достатньою детальністю вивчена фосфоритоносність Подільського регіону, складені карти їхнього поширення, вивчено хімічний, мінералогічний та петрографічний склад, визначено області та можливості їхнього застосування як сировини для виробництва мінеральних добрив та меліорантів, встановлено промислову цінність окремих родовищ та проявів, виявлено нові площі поширення фосфоритоносних відкладів та нові фосфороносні породи. Грунтуючись на аналізі здійснених досліджень фосфоритоносності Поділля, в статті подано рекомендації щодо напрямків подальших науково-дослідних робіт в регіоні та геологічних розвідок перспективних у промисловому відношення ділянок, вивчення окремих нетрадиційних видів фосфорної сировини (зернисті фосфорити, крейдоподібні фосфатвмісні вапняки, фосфат-глауконітові руди та ін.).
The article analyzes the historical features of the study of phosphorite deposits of the Podillia region. The first publications on the coverage of this problem appeared in the first half of the 19th century, when descriptions of phosphorite nodules in the current Khmelnytskyi and Vinnytsia regions (then - Podillia province of Russia) began. Deposits were concentrated in Transdnister. Intensive geological studies of Podillia phosphorites, the study of their composition and properties caused the beginning of their intensive exploitation for agricultural needs (production of superphosphate). Deposits development began in the middle of the 19th century and continued until its end, when the main reserves of known deposits were actually exhausted. The study of phosphorites, however, continues with separate interruptions and varying intensities to the present day. From the eighties of the 19th century, studies of phosphorite deposits in the Austro-Hungarian Empire, and later the Polish part of Podillia began and they also dealt with deposits concentrated in the Dnister basin and its left tributary (the territory of the present Ivano-Frankivsk and Ternopil regions). At present, the efforts of several generations of Polish and domestic researchers have studied phosphorite bearing in the Podillia region with sufficient detail. Maps of phosphorite distribution have been drawn up, chemical, mineralogical and petrographic composition have been studied, areas and possibilities of their application as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants have been identified. The industrial value of individual deposits and occurrences has been established, new promising areas of distribution of phosphorite-bearing deposits and new phosphorus-bearing rocks have been identified. Based on the studies analysis of the Podillia phosphorite content, the article gives recommendations on the directions of further research in the region and geological studies of industrially promising areas, the study of certain non-traditional types of phosphorus raw materials (granular phosphorites, chalky phosphate-containing limestones, phosphate-glauconite ores, etc.).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16765
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. Вип. 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syvyi_Lisova.pdf195,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.