Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16789
Title: Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017)
Other Titles: FACULTY OF HISTORY OF TERNOPIL VOLODYMYR HNATYUK NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN THE AGE OF INDEPENDENCE (1993-2017)
Authors: Misko, Volodymyr
Місько, Володимир Володимирович
Seko, Yaroslav
Секо, Ярослав Петрович
Fedoriv, Iryna
Федорів, Ірина Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Місько В., Секо Я., Федорів І. Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017) // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 23. С. 12–35.
Issue Date: 2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
історичний факультет
доба незалежності України
навчальна
наукова
виховна діяльність
суспільно-політичні й освітні процеси
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University
Faculty of History
era of independence of Ukraine
educational
scientific
pedagogical activities
socio-political and educational processes.
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Мета дослідження - висвітлити основні віхи становлення історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з часу його відновлення (1993) у добу незалежності України в контексті суспільно-політичних та громадсько-культурних процесів; проаналізувати його організаційну, навчальну, наукову та виховну діяльність у зв’язку з ключовими змінами, що відбувалися в освітньо-науковому просторі. Методологія праці: використано принципи історизму та об’єктивності; загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння, узагальнення та ін.), спеціально-історичні (історико-хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, ін.) наукові методи, а також міждисциплінарний і плюралістичний підходи до вивчення організації й діяльності історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Наукова новизна: вперше цілісно зібрано, систематизовано й проаналізовано усі сфери діяльності історичного факультету у добу незалежності, висвітлено нові актуальні сьогоденню й важливі факти з роботи підрозділу у контексті тих змін, що відбувались в університеті, регіоні та Україні загалом. Висновки: діяльність історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка в окреслений період свідчить, що він перетворився на потужний регіональний навчальний, науково-освітній і методичний центр із підготовки нового покоління вчителів історії, поставивши собі за мету - формувати нову українську еліту, що стало однією з основних його освітніх і виховних місій. Майбутнє факультету бачиться у зв’язку з глобальними інформаційними та науково-освітніми змінами.
The purpose of the study is to highlight the major milestones of the formation of Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University since its restoration (1993) in the era of Ukraine’s independence in the context of socio-political and socio-cultural processes; to analyze its organizational, educational, scientific and pedagogical activities with regard to the key changes that have taken place in the educational and scientific spheres. Methodology of work: is based on the usage of historicism and objectivism principles, general-scientific (analysis, synthesis, induction and deduction, etc.), special historical (historical-chronological, historical-comparative, systemic-and-structural, etc.) and other scientific methods as well as interdisciplinary and pluralistic approaches to the study of the organization and activities of the Faculty of History of (V. Hnatyuk) TNPU have been used. Scientific novelty: for the first time all fields of activity of the Faculty of History in the time of independence were comprehensively collected, categorized and analyzed, and new timely and important facts from the work of the Department in the context of the changes that took place in the university, the region and Ukraine in general were highlighted. Conclusions: the activities of TNPU Faculty of History in the period indicated show that it has become a powerful regional educational, scientific and methodological center for the preparation of a new generation of history teachers, aiming to form new Ukrainian elite, which has become one of its main educational and pedagogical missions. The future of the faculty is seen in the context ofglobal information, scientific and educational changes.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16789
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2019. Вип. 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misko_Seko_Fedoriv.pdf403,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.