Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17328
Title: Синтез акридинієвих похідних з анілінів, ацетальдегіду та димедону
Authors: Мельник, М. В.
Туров, О. В.
Гуцуляк, Б. М.
Калин, Т. І.
Bibliographic description (Ukraine): Мельник М. В., Туров О. В., Гуцуляк Б. М., Калин Т. І. Синтез акридинієвих похідних з анілінів, ацетальдегіду та димедону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. № 12. C. 33-38
Issue Date: 2007
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Series/Report no.: Хімія;
Abstract: Окиснення похідних 1,8-діоксодекагідроакридинів залежить як від замісників в піридиновому фрагменті, так і від окисника. Синтез, коли одночасно в реакцію вводяться первинний амін, ацетальдегід і димедон, приводить до утворення продукту, у якому відсутній замісник в γ-положенні піридинового ядра. Проведення постадійного синтезу дозволяє отримувати похідні, що містять замісники як біля атома азоту, так і в γ-положенні піридинового ядра, які не відщеплюються при подальшому окисненні.
Окисление производных 1,8-диоксодекагидроакридинов зависит как от заместителей в пиридиновом фрагменте, так и от окислителя. Синтез, когда одновременно в реакцию вводятся первичный амин, ацетальдегид и димедон, приводит к образованию продукта, в котором отсутствует заместитель в γ-положении пиридинового ядра. Проведение постадийного синтеза разрешает получать производные, которые содержат заместители как возле атома азота, так и в γ-положении пиридинового ядра, которые не отщепляются при дальнейшем окислении.
The oxidation derivative 1,8-dioxodecahydroacridina depends both on the assistants in pyridinium fragment and from an oxidant. Synthesis, when is simultaneous in reacting are entered primary amine, an acetaldehyde and the dimedone results in formation of a product in which one there is an assistant in a γ-position) pyridinium of a core. The realization step by step of synthesis resolves to receive derivative, which one the assistants both near atom of Nitrogen and in γ-position pyridinium ring, which don’t elimination by next oxidation.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17328
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007-12-33-38.pdf71,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.