Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧіп, Руслана Степанівна-
dc.contributor.authorChip, Ruslana-
dc.date.accessioned2021-03-01T14:27:48Z-
dc.date.available2021-03-01T14:27:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЧіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 151-160.uk_UA
dc.identifier.issn2308-5126 (Друковане видання)-
dc.identifier.issn2518-1114 (Електронне видання)-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17517-
dc.description.abstractУ статті здійснено теоретичний аналіз проблеми становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості. Розкрито поняття «ґендерна ідентичність старших підлітків» як інтегративне особистісне утворення, що включає систему когнітивних уявлень, ціннісних ставлень та взаємодій статей і відображає їхню суб’єктну позицію у прийнятті, засвоєнні і відтворенні моделей статеворольової поведінки у сфері традиційної та еґалітарної культур. Теоретично обґрунтовано та емпірично вивчено психологічні особливості взаємозв’язку фемінно-маскулінного конструкту ґендерної ідентичності та цінностей як мотиваційного ядра особистості на рівнях нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів. Визначено цінності як наскрізну характеристику ґендерної ідентичності, як мотиваційно-спонукальний імператив, що відображається у ґендерних уявленнях, ціннісних ставленнях і якими суб’єкт керується у здійсненні вибору, дії, вчинку. Доведено, що ціннісні структури дівчат та хлопців старшого підліткового віку на рівнях нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів характеризуються узгодженістю і несумісним існуванням, що свідчить про наявність ціннісного конфлікту. Встановлено, що фемінно-маскулінний конструкт ґендерної ідентичності відображається в амбівалентному змісті цінностей на обох рівнях, що свідчить про традиційні та еґалітарні орієнтації досліджуваних і підтверджує перебування старших підлітків на стадії пошуку, ціннісного самовизначення, здійснення вибору, що є визначальним для становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості. Виявлено взаємозв’язки між ціннісними уявленнями і фемінно- маскулінним конструктом на рівнях нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів, що засвідчує амбівалентність змісту мотиваційно-ціннісної сфери як ключової у розвитку статевої самосвідомості старших підлітків, наявність ціннісного конфлікту та труднощі у побудові персональної стратегії в сфері традиційної та еґалітарної культур, що відповідає статусу мораторію.uk_UA
dc.description.abstractIn the article we deals with the theoretical analysis of the problem of the formation of gender identity of senior teenagers in the value dimension of the personality. We defined the concept of the «gender identity of older teenagers» as an integrative personal entity, which includes the system of cognitive representations, value attitudes and interactions of the articles and reflects their subjective position in the adoption, assimilation and reproduction of models of the sexual behavior in the field of the traditional and egalitarian cultures. In the article we theoretically substantiated and empirically studied the psychological peculiarities of the relationship between the feminine and masculine construct of the gender identity and values as the motivational core of the personality at the levels of normative ideals and individual priorities. We proved that the value structures of girls and boys of the senior adolescence at the levels of normative ideals and individual priorities are characterized by consistency and incompatible existence, which testifies to the existence of a value conflict. We established that the feminine-masculine construct of gender identity is reflected in the ambivalent content of values at both levels, which testifies about the traditional and egalitarian orientations of the investigators and confirms the presence of senior teenagers at the stage of search, value self-determination, the choice that is crucial for the formation of gender identity in the period mature personality.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЛисенко М. М.uk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectсамосвідомістьuk_UA
dc.subjectґендерна ідентичністьuk_UA
dc.subjectфемінномаскулінний конструктuk_UA
dc.subjectцінностіuk_UA
dc.subjectстарший підлітковий вікuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.subjectself-consciousnessuk_UA
dc.subjectgender identityuk_UA
dc.subjectfeminine-masculine constructuk_UA
dc.subjectvaluesuk_UA
dc.subjectsenior adolescenceuk_UA
dc.titleСтановлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистостіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chip.pdf195,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.