Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2023
Title: Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ — початку ХХ ст. (порівняльно-типологічний аспект).
Other Titles: Архитектонические особенности англоязычного и украиноязычного сонета конца ХІХ — начала ХХ века (сравнительно-типологический аспект).
Architectonic peculiarities of English-language and Ukrainian-language sonnet in the late XIX — early XX century (comparative-typological aspect).
Authors: Колупаєва, Олена Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Колупаєва, О.М. Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ -початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Олена Миколаївна Колупаєва ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.
Issue Date: 25-Jan-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: архітектоніка
архітектонічна модель
метрика
рима
ритміка
сонет
строфіка
фоніка
Abstract: У дисертації здійснено дослідження архітектонічних складових англомовних й україномовних сонетів кінця XIX — початку XX ст. у порівняльно-типологічному аспекті. Головну увагу приділено зіставленню метрико-ритмічної, строфічної та фонічної організації сонетів. Одержані результати містять фактичний та схематично-статистичний матеріал з метрики, ритміки, строфіки та фоніки сонета, теоретичні судження та узагальнення, що відповідають сучасному стану дослідження сонета.
В диссертации осуществляется исследование архитектонических составляющих англоязычных и украиноязычных сонетов конца XIX — начала XX века в сравнительно-типологическом аспекте. Главное внимание уделяется сопоставлению метрико-ритмической, строфической и фонической организации сонетов. Полученные результаты содержат фактический и схематически-статистический материал по метрике, ритмике, строфике и фонике сонета, теоретические суждения и обобщения, которые соответствуют современному исследованию сонета.
The investigation of architectonic constituents of English-language and Ukrainian-language sonnets in the late XIX — early XX century in the comparative-typological aspect is carried out in the dissertation. The main attention is paid to comparing metric-rhythmic, strophic and phonic organization of the sonnets. Obtained results contain practical and schematic-statistic material on metrics, rhythmics, strophics and phonics, as well as theoretical generalization according to the present state of the investigation of sonnet.
Description: Захист відбувся «28» лютого 2012 р. о «10» год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2023
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колупаєва О. М..pdf316,18 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.