Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20877
Title: Дефінітивно-структурна характеристика іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків
Other Titles: ДЕФИНИТИВНО-СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ
DEFINITIVE-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF FUTURE ENERGY ENGINEERS
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Білан, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Горбатюк Р., Білан Н. Дефінітивно-структурна характеристика іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія : Педагогіка. 2021. Вип. 11(21). 
Issue Date: 2021
Keywords: іншомовна компетентність
майбутні інженери-енергетики
іноземна мова
здобувач вищої освіти
компетенція
иноязычная компетентность
будущие инженеры-энергетики
иностранный язык
соискатель высшего образования
компетенция
foreign language competence
future energy engineers
foreign language
higher education applicant
competence
Abstract: У статті розглянуто зміст та структуру іншомовної компетентності як невід’ємного складника професійної майстерності сучасних фахівців енергетичної галузі. Проведено аналіз наукових праць, який свідчить, що серед дослідників не існує однозначного тлумачення сутності поняття «іншомовна компетентність», що зумовлено особливостями майбутньої професії здобувачів вищої освіти та можливостями використання іноземної мови у вирішенні фахових завдань. Подано авторську дефініцію іншомовної компетентності майбутніх інженерів енергетиків та охарактеризовано її структуру. Виокремлено особистісний, комунікативний та професійний компоненти іншомовної компетентності здобувачів енергетичної спеціальності. Визначено, що особистісно-професійні якості, індивідуальні особливості, комунікативні здібності, навчальні та професійні мотиви здобувачів вищої освіти є складовими особистісного компонента. Встановлено, що основу для комунікативного компонента закладають лінгвістична, мовленнєва, соціокультурна, прагматична компетенції. Обґрунтовано, що професійний компонент формують фахова, проєктувальна та інформаційна компетенції. Проаналізовано кожну із виділених компетенцій. На основі педагогічного експерименту, визначено рівні сформованості структурних компонентів іншомовної компетентності здобувачів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»: комунікативний компонент – високий рівень, особистісний компонент – середній рівень, професійний компонент – низький рівень. Експериментальна робота ґрунтувалася на проєктній та інтерактивних технологіях навчання. В якості навчального матеріалу використовувалися проєктні завдання, інтерактивний курс «Nicos Weg». За результатами дослідження встановлено, що іншомовна компетентність майбутніх інженерів-енергетиків є інтегральною ознакою особистості, а сформованість її структурних компонентів залежить від мотиваційної сфери, практичних умінь та навичок інтегрувати іншомовні та фахові знання у комунікативних ситуаціях професійного характеру. Дефінітивно-структурну характеристику іншомовної компетентності здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснено з урахуванням особливостей фахової підготовки та специфіки професійної діяльності майбутніх інженерів енергетиків.
В статье рассмотрены содержание и структура иноязычной компетентности как неотъемлемого компонента профессионального мастерства современных специалистов энергетической отрасли. Проведен анализ научных работ, согласно которому среди исследователей не существует однозначного толкования сущности понятия «иноязычная компетентность», что обусловлено особенностями будущей профессии соискателей высшего образования и возможностями использования иностранного языка в решении профессиональных задач. Представлена авторская дефиниция иноязычной компетентности будущих инженеров энергетиков, охарактеризована ее структура. Выделены личностный, коммуникативный и профессиональный компоненты иноязычной компетентности соискателей энергетической специальности. Определено, что личностно-профессиональные качества, индивидуальные особенности, коммуникативные способности, учебные и профессиональные мотивы соискателей высшего образования являются составными личностного компонента. Установлено, что основу для коммуникативного компонента закладывают лингвистическая, речевая, социокультурная, прагматическая компетенции. Обосновано, что профессиональный компонент формируют профессиональная, проектувальная и информационная компетенции. Проанализирована каждая из выделенных компетенций. На основе педагогического эксперимента, определены уровни сформированности структурных компонентов иноязычной компетентности соискателей специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика»: коммуникативный компонент – высокий уровень, личностный компонент – средний уровень, профессиональный компонент – низкий уровень. Экспериментальная работа основывалась на проектной и интерактивных технологиях обучения. В качестве учебного материала использовались проектные задачи, интерактивный курс «Nicos Weg». По результатам исследования установлено, что иноязычная компетентность будущих инженеров-энергетиков является интегральним признаком личности, а сформированность ее структурных компонентов зависит от мотивационной сферы, практических умений и навыков интегрировать иноязычные и профессиональные знания в коммуникативных ситуациях профессионального характера. Дефинитивно-структурную характеристику иноязычной компетентности соискателей ОС «Магистр» специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» осуществлено с учетом особенностей профессиональной подготовки и специфики профессиональной деятельности будущих инженеров-энергетиков.
The paper considers content and structure of foreign language competence as an integral part of the professional skills of modern energy professionals. An analysis of scientific works shows that among researchers there is no unambiguous interpretation of the concept of «foreign language competence», due to the peculiarities of the future profession of higher education and the possibility of using a foreign language in solving professional problems. The author's definition of foreign language competence of future energy engineers has been given and it its structure has been characterized. The personal, communicative and professional components of foreign language competence of energy specialty applicants have been singled out. It is determined that personal and professional qualities, individual characteristics, communication skills, educational and professional motives of higher education applicants are components of the personal component. It has been established that the basis for the communicative component is laid by linguistic, speech, socio-cultural, pragmatic competencies. It has been substantiated that the professional component is formed by professional, design and information competencies. Each of the selected competencies has been analysed. Based on the pedagogical experiment, the levels of formation of structural components of foreign language competence of applicants for the specialty 141 «Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» have been determined as communicative component – high level, personal component – medium level, professional component – low level. The experimental work was based on project and interactive learning technologies. Project tasks and an interactive course «Nicos Weg» were used as educational material. The study found that foreign language competence of future energy engineers is an integral feature of personality, and the formation of its structural components depends on the motivational sphere, practical skills and abilities to integrate foreign and professional knowledge in communicative situations of a professional nature. Definitive and structural characteristics of foreign language competence of applicants for educational Master’s degree specialty 141 «Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics» are made taking into account the peculiarities of professional training and the specifics of professional activities of future energy engineers.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20877
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbatuk26.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.