Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2101
Title: Ґендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії
Other Titles: Гендерное воспитание учащихся средних учебных заведений в Великой Британии
Gender education of secondary school pupils in Great Britain
Authors: Лушпай, Людмила Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Людмила Іванівна Лушпай ; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.
Issue Date: 21-Aug-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ґендер
ґендерне виховання
ґендерні стереотипи
учні
середні навчальні заклади Великої Британії
політика рівних можливостей
реалізація особистісного потенціалу
Abstract: У дисертації комплексно досліджено в контексті сучасних євроінтеграційних процесів. зміст і організацію ґендерного виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії Визначено його сутність, висвітлено історичні та соціокультурні передумови, основні етапи становлення. З’ясовано особливості ґендерного виховання учнів у Великій Британії та його основні напрями (створення інформаційно-освітнього середовища на засадах гуманістичної педагогіки та феміністичної теорії, пріоритетність громадянської освіти підлітків з метою формування ґендерної культури в учнівської молоді, впровадження антибуллінгових стратегій у навчально-виховний процес, проведення профорієнтаційної роботи серед підлітків з врахуванням ґендерної складової, підвищення ґендерної обізнаності педагогів, партнерська взаємодія школи та виховних інституцій тощо). Окреслено можливості використання досвіду ґендерного виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії у практику національної школи.
В диссертации осуществлено в контексте евроинтеграционных процессов комплексное исследование содержания и структуры гендерного воспитания учащихся средних учебных заведений в Великой Британии. Освещены исторические и социокультурные предпосылки реализации гендерного подхода в учебе и воспитании детей разного пола, основные этапы генезиса гендерного воспитания подростков. Выявлены особенности гендерного воспитания в средних учебных заведениях Великой Британии и Украины, основные направления (создание информационно -просветительской среды на основе гуманистической педагогики и феминистской теории, приоритетность гражданского образования подростков с целью формирования гендерной культуры в учащейся молодежи, внедрение в учебно-воспитательный процесс антибуллинговых стратегий, проведение профориентационной работы с учащимися с учетом гендерной составляющей, повышение гендерной осведомленности педагогов, партнерское взаимодействие школы и воспитательных институций). Обозначены возможности применения опыта гендерного воспитания учащихся средних учебных заведений Великой Британии в практике национальной школы.
The thesis deals with complex investigation of specific features of gender education content in secondary schools in Great Britain in the context of eurointergration processes. The main content and aim of gender education of secondary school pupils in Great Britain is defined. The author analyses preconditions, ways of implementation, specific features and directions of implementation of gender education into the practices of secondary schools in Great Britain. The main aim of gender education is to prepare young people for rapidly changing conditions of modern life and fulfilling wide range of social roles. Development of critical thinking is considered to be crucial for analysing influence of gender stereotypes on human life. In the first chapter “Theoretical Basis, social and historic preconditions of gender education in secondary schools in Great Britain” gender and education is viewed as a social and pedagogical problem. The periods of implementation of gender education into practices of secondary schools are distinguished and their main features and tendencies are defined.
Description: Захист відбувся 21 вересня 2012 року о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зал засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2101
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лушпай Л. У..pdf320,47 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.