Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2102
Title: Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у Німеччині
Other Titles: Подготовка ученической молодёжи к выполнению родительских обязанностей в Германии
Preparing schoolchildren to accomplish parental duties in Germany
Authors: Гречин, Ірина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ірина Михайлівна Гречин ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с.
Issue Date: 17-Aug-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: феномен батьківства
батьківські обов’язки
учнівська молодь
система підготовки до батьківства
школи Німеччини
Abstract: У дисертації комплексно досліджено формування готовності учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у Німеччині в контексті соціальної та ґендерної сімейної політики держави та з’ясовано особливості його змісту й організації. Визначено сутність феномена батьківства/материнства, встановлено основні теоретичні підходи до нього, виокремлено етапи генези німецької системи підготовки учнів до батьківства. Визначено специфіку та характерні риси німецького досвіду з підготовки до виконання батьківських обов’язків: вертикальна та горизонтальна сегрегації освітніх програм; упровадження спеціальних, варіативних та інтегрованих курсів з батьківства, їх циклічний, міждисциплінарний, різнорівневий і різновекторний характер; проведення навчальних консультацій і тренінгів для учнів і батьків у центрах соціальних служб для молоді та релігійних громадах; розробка спеціальних програм для дітей та підлітків з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями (інклюзивна освіта); ліцензування вчителів з викладання курсу. Охарактеризовано зміст, форми й технології організації підготовки учнівської молоді до батьківства у Німеччині. Виокремлено позитивні ідеї німецького досвіду та визначено перспективи їх реалізації у навчальних закладах України.
В диссертации комплексно исследовано формирование готовности ученической молодежи к выполнению родительских обязанностей в Германии в контексте социальной и гендерной семейной политики государства и выяснены особенности его содержания и организации. Определена сущность феномена родительства, установлены основные теоретические подходы к нему, выделены этапы генезиса немецкой системы подготовки учеников к выполнению родительских обязанностей. Определены специфика и характерные черты немецкого опыта подготовки к выполнению родительских обязанностей: вертикальная и горизонтальная сегрегации образовательных программ; внедрение специальных, вариативных и интегрированных курсов по выполнению родительских обязанностей, их цикличный, междисциплинарный, разноуровневый и разновекторный характер; проведение учебных консультаций и тренингов для учеников и родителей в центрах социальных служб для молодежи и религиозных конфесиях; разработка специальных программ для детей и молодежи с ограниченными физическими или умственными возможностями (инклюзивное образование); лицензирование преподователей курса. Охарактеризованы содержание, формы и технологии организации подготовки ученической молодежи к выполнению родительских обязанностей в Германии. Выделены позитивные идеи немецкого опыта и определены перспективы их реализации в учебных заведениях Украины.
The thesis deals with the comrpehensive analysis of the content peculiarities of preparing schoolchildren to accomplish parental duties in Germany in the context of social and gender domestic policy of Germany. The substance of the phenomenon of the parenthood/ maternity in the context of social-cultural dimension has been determined. The main theoretic approaches to the phenomenon of the parenthood/ maternity have been defined. The retrospective analysis has been conducted and the main periods of the formation of school preparation to the execution of parental duties in Germany have been defined. The author described the origin of the system of the formation young generation training to future parenthood that is associated with historical-social, economic factors and receiving education by women. The scientific approach to the problem of parenthood takes the beginning out of the 18 century. It is based on the works of well-known German philosophers, psychologists, teachers about personal responsibility of both sexes for looking after and the development of children, content and methods of family upbringing which do not lose topicality today. The following periods of genesis of the system of preparing for parenthood in Germany are distinguished: beginning (XVIII – XIX centuries), reformation (beg. XX – 1933), development (1934 – 1945), transformation (1946 – 1989), modernisation (end XX – beg. XXI century).
Description: Захист відбувся 21 вересня 2012 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2102
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гречин І. М..pdf484,71 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.