Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2104
Title: Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії
Other Titles: Педагогические основы природоохранной деятельности учащихся общеобразовательных школ в Австралии
Pedagogical foundations of nature protection activity of pupils of comprehensive schools in Australia
Authors: Шарко, Віталій Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Віталій Володимирович Шарко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с.
Issue Date: 17-Aug-2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: педагогічні засади
природоохоронна діяльність
екологічне виховання
екологічно активні школи
учні
загальноосвітні школи Австралії
Abstract: У дисертації досліджено педагогічні засади організації природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії, здійснено аналіз історичних тенденцій становлення та розвитку екологічного виховання Австралії як підґрунтя формування екологічної культури особистості. Висвітлено та уточнено сутність природоохоронної діяльності як соціально-педагогічної проблеми. Розроблено схему організації природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії, означено її мету, етапи, функції, структурні компоненти змісту, методи та форми. Виокремлено педагогічні умови природоохоронної діяльності школярів, що полягають у спрямуванні навчально-виховного процесу на розвиток в учнів життєвої потреби та мотивації до здійснення природоохоронної діяльності, залученні до екологічно спрямованих заходів, стимулюванні розвитку в особистості кожного школяра духовно-етичних цінностей, здібностей та нахилів, творчої індивідуальності та екологічної свідомості. З'ясовано ефективні засоби реалізації природоохоронної діяльності школярів, що передбачають формування здоров'язберігаючих компетентностей особистості за допомогою програмних дисциплін та інноваційних програм. Виявлені шляхи здійснення природоохоронної діяльності учнів Австралії в позашкільних установах та розкрито головні напрями їх природоохоронно-просвітницьких заходів. Виокремлено ефективні ідеї природоохоронної діяльності школярів Австралії та виявлено можливості їх реалізації в Україні.
В диссертации исследованы педагогические основы организации природоохранной деятельности учащихся общеобразовательных школ в Австралии, которые базируются на принципах непрерывности, междисциплинарности, комплексности, ответственности, экологической этики и эстетического удовольствия. Основу организации природоохранной деятельности школьников формирует государственная политика экологического воспитания, целью которой являются воспитание у подрастающего поколения понимания окружающей среды как взаимосвязи разных экосистем и развитие знаний и навыков во взаимоотношениях с окружающей средой, которое способствует становлению экологически ответственной личности в обустройстве экологически устойчивого развития. Осуществлен анализ исторических тенденций становления и развития экологического воспитания Австралии, на основании которого выделены 3 этапа: этно-экологический, социально-экологический, национально-экологический.
The thesis investigates pedagogical foundations of nature protection activity organization of pupils of comprehensive schools in Australia; performs the analysis of historical trends of formation and development of environmental education of Australia as the basis for formation of ecological culture of personality. The essence of nature protection activity as social and pedagogical problem was elucidate and specified. There was developed the scheme of nature protection activity organization of pupils of comprehensive schools in Australia; the purpose, stages, functions, structural components of the content, methods and forms were defined. There were separated the pedagogical conditions of nature protection activity of pupils which consists of directing of the educational process to develop the survival need and motivation to perform nature protection activity of pupils, engaging pupils to the ecologically-directed actions, stimulating of development of spiritually-ethical values, abilities and capabilities, creative individuality and environmental awareness in the personality of each pupil.
Description: Захист відбуdcz 20 вересня 2012 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2104
Appears in Collections:13.00.07 - Теорія і методика виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шарко В. В..pdf345,38 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.