Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22919
Title: Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der Spiegel» ТА «Український тиждень»)
Other Titles: New anglicisms in Modern German and Ukrainian periodicals (based on magazines “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden”)
Authors: Турківська, В. Р.
Вирста, Наталія Богданівна
Рокіцька, Наталія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Турківська В. Р., Вирста Н. Б., Рокіцька Н. В. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der Spiegel» ТА «Український тиждень») // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер.Філологічні науки (мовознавство) : збірник наукових праць. Дрогобич, 2019. № 11. С. 141-144
Issue Date: 2019
Keywords: англіцизм
адаптація
преса
іменник
граматичний рід
артикль
anglicism
adapting
periodicals
noun
grammatical gender
article
Series/Report no.: Філологічні науки (мовознавство);
Abstract: У статті досліджено адаптацію, функціонування та специфіку вживання англіцизмів у сучасній німецькій та українській пресі. Проаналізовано 1350 англіцизмів (tokens), які отримані методом суцільної вибірки з журналів «Der Spiegel» та «Український тиждень». На цій основі укладено реєстри англомовних запозичень загальною кількістю 950 одиниць (types). Здійснено різнобічне вивчення новітніх англіцизмів в німецькій та українській пресі; уведено в науковий обіг значний за обсягом матеріал. У розвідці вперше зафіксовано процес запозичення новітніх англіцизмів у німецьку та українську мови через пресу на сучасному етапі, скласифіковано їх за тематичними принципами, визначено їхню частоту вживання, подано структурну та лексико-семантичну характеристику. Проведено зіставний аналіз англіцизмів у журналах «Der Spiegel» та «Український тиждень», установлено спільні й відмінні риси німецьких та українських англіцизмів на лексичному, графічному та морфологічному рівнях. З’ясовано, що англіцизми в німецькій пресі, як правило, зберігають свій оригінальний варіант правопису, тоді як в українській пресі відбувається перехід від латиниці до кирилиці. Запозичення передаються найчастіше українськими літерами з урахуванням звучання англіцизму. Існує низка правил написання іншомовних слів в українській мові, під які підпадає значна частина англіцизмів, що функціонують в журналі «Український тиждень». Визначено, що аналізовані в журналах «Der Spiegel» та «Український тиждень» англіцизми належать до різних частин мови, найчисельнішу групу серед яких становлять іменники. Підсумовано, що загалом процеси адаптації англіцизмів у двох різних неспоріднених мовах є подібними. Ці подібності виражаються як на лексичному, так і частково на морфологічному рівнях. Відмінним є процес пристосування до графічних норм мови-реципієнта, оскільки англіцизми легше інтегруються в німецьку мову (вони майже не змінюють початкової форми), що зумовлено належністю німецької та англійської мов до однієї мовної сім’ї.
Adaptation, functioning and specific usage of anglicisms in modern German and Ukrainian periodicals is studied in the article. 1350 tokens taken from the magazines “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden” by a continuous sampling method are analysed. On this basis, the registries of English borrowings in a total amount of 950 types are compiled. Versatile investigation of the newest anglicisms in German and Ukrainian periodicals is carried out; a considerable amount of new material is introduced into a scientific usage and analysed. For the first time, the process of borrowing newest anglicisms into German and Ukrainian through the periodicals at present stage is recorded; thematic classification of anglicisms is accomplished and their frequency of usage is determined; structural and lexico-semantic description of the analyzed lexemes is presented in our investigation. Comparative analysis of anglicisms in the periodicals “Der Spiegel” and “Ukrainsky tyzhden” is carried out, common and distinctive features of German and Ukrainian anglicisms on the lexical, graphical and morphological levels are determined. It is found out that in the German press anglicisms, as a rule, preserve their original spelling, whereas in the Ukrainian press there is a shift from Roman alphabet to Cyrillic. The borrowings are most frequently conveyed by Ukrainian letters considering the phonation of an anglicism. There is a set of rules for writing foreign words in the Ukrainian language, under which a large number of anglicisms in the periodical “Ukrainsky tyzhden” fall. Anglicisms, analyzed in “Der Spiegel” and “Ukrainsky tuzhden”, belong to different parts of speech, the most numerous group among which are nouns. It may be stated that the processes of adapting Anglicisms in two different unrelated languages are similar in general. These similarities are expressed on lexical and partly on morphological levels. The process of adjustment to graphic norms of recipient language is different, since anglicisms can be easily integrated into the German language and it is characteristic that they almost don’t change their initial form, so far as German and English languages belong to one and the same language family.
Description: DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.11.2019.175435
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22919
ISSN: 2312-6353
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyrsta_rokicka_drogobuch.pdf381,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.