Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23019
Title: Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання
Other Titles: Результаты опроса студентов, по эффективности применения средств игры ринго в процессе физического воспитания
The results of students’ survey of efficiency means the game Ringo the classroom Physical Education.
Authors: Лаврін, Галина Зиновіївна
Середа, Ірина Олександрівна
Lavrin, Halyna
Sereda, Iryna
Bibliographic description (Ukraine): Лаврін Г. З., Середа І. О. Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020.  Вип. 1 (15). С. 25-33.
Issue Date: 2020
Keywords: рінго
фізичне виховання студентів
засоби гри в рінго
ринго
физическое воспитание студентов
средства игры в ринго
Ringo
students' Physical Education
means of playing Ringo
Abstract: Анотація. Актуальність дослідження зумовлюється, з одного боку, цінністю гри рінго як доступного і цікавого засобу фізичного виховання майбутніх педагогів, а з іншого – необхідністю перевірки ефективності та доцільності застосування засобів гри на заняттях з фізичного виховання. Одним із шляхів визначення ефективності та доцільності вивчення гри рінго на заняттях з фізичного виховання було опитування. Тому мета даного дослідження полягала у вивченні ставлення студентів до використання засобів гри рінго на заняттях з фізичного виховання. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 64 студенти. Дослідження проводилося протягом одного навчального семестру. В кінці навчального семестру, коли студенти засвоїли гру в рінго, провели анкетування. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; методи опитування: анкетування, бесіди, інтерв’ю. Результати дослідження. З метою вивчення поглядів студентів на зміст і організацію процесу навчання гри в рінго на заняттях з фізичного виховання, нами було проведено опитування. Узагальнивши результати анкетувань, ми виявили, що 72% опитаних студентів своєю улюбленою навчальною дисципліною вважають фізичне виховання, більшість опитаних студентів (75,2%) надають перевагу вивченню навчального матеріалу із спортивних ігор. 31% опитаних надають перевагу вивченню рінго, що переважає у порівнянні із іншими видами спортивних ігор (відповідно, волейбол - 29%, баскетбол – 21%, футбол – 19%). Усі опитані студенти запевняють, що навчились грати в рінго та стверджують про легкість вивчення даної спортивної гри. Усі опитані визнають, що потрібно запроваджувати вивчення гри в рінго у навчальну програму з фізичного виховання у ЗВО. Студенти окрім активного дозвілля, вбачають практичну цінність вивченого засобу у майбутній професійній діяльності. Висновки. Узагальнивши результати анкетувань, ми виявили, що більшість опитаних студентів мають стійкий інтерес до гри рінго та рекомендують вивчати спортивну гру своїм знайомим. Усі опитані студенти стверджують, що за відведений час навчилися грати в рінго, та рекомендують впроваджувати нові засоби на заняттях з фізичного виховання, стверджуючи про підвищення інтересу на заняттях з фізичного виховання. Отже, отримані результати опитування є опосередкованим підтвердженням ефективності та доцільності навчання студентів гри в рінго.
Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, ценностью игры ринго как доступного и интересного средства физического воспитания будущих педагогов, а с другой - необходимостью проверки эффективности и целесообразности применения средств игры на занятиях по физическому воспитанию. Одним из путей определения эффективности и целесообразности изучения игры ринго на занятиях по физическому воспитанию был опрос. Поэтому цель данного исследования состояла в изучении отношения студентов к использованию средств игры ринго на занятиях по физическому воспитанию. Материал и методы. В исследовании принимали участие 64 студента. Исследование проводилось в течение одного учебного семестра. В конце учебного семестра, когда студенты усвоили игру в ринго, провели анкетирование. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; методы опроса: анкетирование, беседы, интервью. Результаты исследования. С целью изучения взглядов студентов на содержание и организацию процесса обучения игры в ринго на занятиях по физическому воспитанию, нами был проведен опрос. Обобщив результаты анкетирования, мы обнаружили, что 72% опрошенных студентов своей любимой учебной дисциплиной считают физическое воспитание, большинство опрошенных студентов (75,2%) предпочитают изучение учебного материала из спортивных игр. 31% опрошенных предпочитают изучение ринго, что преобладает по сравнению с другими видами спортивных игр (соответственно, волейбол - 29%, баскетбол - 21%, футбол - 19%). Все опрошенные студенты уверяют, что научились играть в ринго и утверждают о легкости изучения данной спортивной игры. Все опрошенные признают, что нужно вводить изучение игры в ринго в учебную программу по физическому воспитанию в ВУЗах. Студенты, кроме активного досуга, видят практическую ценность изученного средства в будущей профессиональной деятельности. Выводы. Обобщив результаты анкетирования, мы обнаружили, что большинство опрошенных студентов имеют устойчивый интерес к игре ринго и рекомендуют изучать спортивную игру своим знакомым. Все опрошенные студенты утверждают, что за отведенное время научились играть в ринго, и рекомендуют внедрять новые средства на занятиях по физическому воспитанию, утверждая о повышении интереса на занятиях по физическому воспитанию. Таким образом, полученные результаты опроса является косвенным подтверждением эффективности и целесообразности обучения студентов игры в ринго.
The relevance of the study is determined, on the one hand, by the value of the game Ringo as an interesting means of physical education of future teachers, and on the other hand - the need to check the effectiveness means in physical education. One way to determine the effectiveness of learning Ringo in physical education classes was interview. Therefore, the purpose of this study was to study students' attitudes toward using Ringo in physical education classes. Material and methods. 64 students participated in the study. The study lasted during one academic semester. At the end of the academic semester, when the students mastered the Ringo, they conducted a survey. Research methods: analysis and synthesis of these scientific literature; survey methods: interviewing, conversations. Research results. In order to study students' views on the content and organization of the process of learning the game Ringo in physical education, we conducted a survey. Summarizing the results of the surveys, we found that 72% of the students surveyed consider physical education as their favourite discipline, and the majority of the surveyed students (75.2%) prefer learning material from sports games. 31% of the respondents prefer to study Ringo, which is higher than other types of sports games (volleyball - 29%, basketball - 21%, football - 19%). All students say that they can play Ringo and say that it is easy to learn this sport game. All respondents acknowledge the need to introduce a Ringo study into a physical education curriculum at universities. In addition, students see the practical value of the learning Ringo in their future profession. Conclusions. Summarizing the survey results, we found that most of the students surveyed have an interest in the game of Ringo and recommend to study sports game to their friends. All the surveyed students have learned to play the Ringo and recommend the introduction of new facilities in Physical Education classes. Results of the study indicate a positive impact of the game Ringo and their increased interest in this type of exercise. So, Ringo be included in the program of physical education university
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23019
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lavrin.pdf917,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.