Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23054
Title: Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі
Authors: Пришляк, Оксана Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Пришляк О. Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип. 1. С. 146–150.
Issue Date: 2019
Keywords: фахівці соціономічних професій
особливості діяльності фахівців соціономічних профес
міжкультурна компетентність
система формування міжкультурної компетентності
Abstract: Мета статті: обґрунтування системи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Використані методи дослідження: проблемно-цільовий аналіз наукової літератури. У статті: здійснено аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті необхідності формування їх здатності до професійної діяльності у полікультурному середовищі; схарактеризовано специфіку діяльності фахівців соціономічних професій; окреслено провідні функції, які реалізують в процесі професійної діяльності фахівці соціономічних професій (освітньо-виховну; моніторингу соціальних і міжособистісних проблем осіб/груп/громади; експертизи соціальних і міжособис тісних проблем; соціальної підтримки окремих осіб і соціальних груп; соціального захисту окремих осіб/ груп/громади; сприяння у гармонізації та гуманізації суспільних і міжособистісних відносин). Виокермлено та схарактеризовано загальні професійні уміння фахівців соціономічних професій (аналітичні, проективні, прогностичні, комунікативні, організаторські). Схарактеризовано систему формування міжкультурної компе тентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Розкрито основні компоненти системи (концептуаль но-цільовий, структурно-змістовий, технологічно-процесуальний і моніторингово-коригувальний); схаракте ризовано їх змістове наповнення.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23054
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pryshljak_1.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.