Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2376
Title: Бактерицидна активність нітрогеновмісних інгібіторів корозії модификованих мастик
Authors: Полутренко, М. С.
Bibliographic description (Ukraine): Полутренко, М. С. Бактерицидна активність нітрогеновмісних інгібіторів корозії модификованих мастик [Текст] / М. С. Полутренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія / редкол.: Б. Д. Грищук, Я. Г. Бальон, В. С. Броварець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 19. – С. 36–39. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2012
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: біоциди
корозія металу
Series/Report no.: Хімія;
Abstract: Вивчено бактерицидну активність органічних нітрогеновмісних інгібіторів корозії: «К», «Л», «М», «Н» та похідних діоксодекагідроакридину до ВОБ, ДНБ бактерій. Встановлено, що всі досліджувані інгібітори, за винятком інгібітора «К», володіють бактерицидною активністю. За ефективністю пригнічення життєдіяльності ВОБ і ДНБ бактерій, всі досліджувані інгібітори розміщуються в наступний ряд: 6/0 › 3/0 › 1/0 › 7/0 › «Н» › «М» › «Л». Результати дослідження бактерицидної активності органічних нітрогеновмісних інгібіторів корозії різних класів свідчать про їх поліфункціональність, здатних гальмувати не тільки електрохімічну корозію, а й проявляти біоцидні властивості, введення яких до складу базової мастики , дозволить отримувати інноваційні біостійкі модифіковані мастики з перспективою використання на проблемних ділянках траси, де найбільший ризик розвитку мікробіологічної корозії.
Изучено бактерицидную активность органических азотсодержащих ингибиторов коррозии: «К», «Л», «М», «Н» и производных диоксодекагидроакридина к воздействию ВОБ, ДНБ бактерий. Установлено, что все исследуемые ингибиторы, за исключением ингибитора «К», обладают бактерицидной активностью. По эффективности подавления жизнедеятельности ВОБ и ДНБ бактерий, все исследуемые ингибиторы размещаются в следующий ряд: 6/0> 3/0> 1/0> 7/0> "Н"> "М"> «Л». Результаты исследования бактерицидной активности органических азотсодержащих ингибиторов коррозии различных классов свидетельствуют об их полифункциональности, способных тормозить не только электрохимическую коррозию, но и проявлять биоцидные свойства, введение которых в состав базовой мастики, позволит получать инновационные биостойкие модифицированные мастики с перспективой использования на участках трассы, где наибольший риск развития микробиологической коррозии.
The bactericidal activity of organic corrosion nitrogen-containing inhibitors: "K", "L", "M", "N" and derivatives dioxodekahydroacridine to VOB DNB bacteria was studied. It was found that the all investigated inhibitors, except inhibitor "K", has bactericidal activity. For efficient suppression of life VOB and DNB bacteria, all investigated inhibitors are placed in the following series: 6/0> 3/0> 1/0> 7/0> "N"> "M"> "L". The results of bactericidal activity nitrogen-containing organic corrosion inhibitors of different classes show their polyfunctionality able to inhibit not only electrochemical corrosion, but also exhibit biocide properties, putting them into the base mastic will receive innovative biostable modified mastic with a view of the problematic areas of road where greatest risk of microbiological corrosion.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2376
Copyright owner: © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія, 2012, № 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polutrenko.pdf228,04 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.