Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23805
Title: Творчість Уласа Самчука в оцінці Василя Сімовича
Other Titles: Creativity of Ulas Samchuk in the assessment of Vasyl Simovych
Authors: Бородіца, Світлана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Бородіца С. Творчість Уласа Самчука в оцінці Василя Сімовича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 3-13.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: Василь Сімович
Улас Самчук
Товариство українських письменників і журналістів ім. І. Франка
критична рецепція
ідіостиль
роман
Vasyl Simovych
Ulas Samchuk
Society of Ukrainian Writers and Journalists named after I. Franko
critical reception
idiosyncrasy
novel
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті розглянуто міркування В. Сімовича до художніх творів У. Самчука, передусім його «Волині», нагородженої 1934 року Товариством українських письменників і журналістів ім. І. Франка(ТОПІЖ) як найкращий твір року. Так, аналізуючи романи У. Самчука (заразом і «Марію»), голова журі акцентував увагу на їх мистецькій вартості, талановитості спостережливого письменника-епіка з широким світоглядом та глибинним мисленням. Як недолік, уважний В. Сімович вказав на хиби композиції першої частини трилогії «Куди тече та річка». На переконання прискіпливого критика, котрий зіставив «Волинь» і «Марію», У. Самчук – однобічний обсерватор селянської теми. У такий спосіб він, найімовірніше, застерігав молодого митця від загрози егоцентризму та надмірного марнославства, що безпомильно привели б до фатального творчого зламу. І в цьому аспекті слушні поради В. Сімовича, котрий розумів художнє обдарування У. Самчука, дуже доречні. Важливо, що такий критичний аналіз ученого демонструє глибину науково- дослідницької діяльності В. Сімовича в контексті українського літературознавства.
The article considers V. Simovych's views on the works of V. Samchuk, especially his «Volyn», awarded in 1934 by the Society of Ukrainian Writers and Journalists. I. Franko (TOPIZH) as the best work of the year. Analyzing the novels of V. Samchuk (and «Maria»), the chairman of the jury focused on their artistic value, the talent of an observant epic writer with a broad worldview and deep thinking. As a shortcoming, the attentive V. Simovych pointed out the shortcomings of the composition of the first part of the trilogy «Where the river flows». According to the meticulous critic, who compared «Volyn» and «Maria», U. Samchuk is a one-sided observer of the peasant theme. In this way, he most likely warned the young artist against the threat of egocentrism and excessive vanity, which would inevitably lead to a fatal creative break. And in this aspect, the sound advice of V. Simovich, who understood the artistic talent of V. Samchuk, is very relevant. It is important that such a critical analysis of the scientist demonstrates the depth of V. Simovych's research activity in the context of Ukrainian literary criticism.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23805
ISSN: 2617-3247
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boroditsa.pdf636,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.