Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23816
Title: Інтертекстуальний дискурс роману Уласа Самчука «Темнота»
Other Titles: Intertextual discourse of Ulas Samchuk's novel «Darkness»
Authors: Скуратко, Тетяна Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Скуратко Т. Інтертекстуальний дискурс роману Уласа Самчука «Темнота» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 129-142.
Issue Date: 2020
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: індивідуальний авторський стиль
стильова домінанта
інтертекстуальність
інтертекст
інтерпретація
ремінісценція
проза
трилогія
роман
семантика
художній образ
літературний герой
individual author's style
stylistic dominant
intertextuality
intertext
interpretation
reminiscence
prose
trilogy
novel
semantics
artistic image
literary hero
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: У статті окреслено стильові домінанти творчості Уласа Самчука, здійснено дослідження інтертекстуальності як провідної ознаки художнього мислення автора. Проблема міжтекстових зв’язків роману Уласа Самчука «Темнота» (трилогія «OST») вивчається в контексті української прози ХХ століття і основних стильових та світоглядних особливостей українського письменства, що дозволяє простежити спадкоємність і художнє переосмислення митцем кращих традицій національної духовної культури. У праці вказано на міжтекстову взаємодію у прозі «Гомера ХХ століття», систематизовано основні джерела інтертексту у творчості автора, виявлено індивідуально- авторські особливості художньої рецепції набутків українського та світового письменства у прозі митця. Дослідження інтертексту в цілісній художній системі творчості письменника дозволяє представити його прозу як самобутнє явище, яке акумулює попередні художні надбання національної літератури і водночас визначає вектори подальшого розвитку української літератури. Значну увагу зосереджено на дослідженні предметно- образних вимірів авторського світу у романі «Темнота», образній характеристиці персонажів, виокремленні архетипних символів, систематизації основних проявів інтертекстуальності, що мають безпосереднє текстове вираження у творі. Доведено, що проза Уласа Самчука пронизана глибоко національним світосприйняттям, утвердженням естетичної природи художнього слова.
The article outlines the stylistic dominants of Ulas Samchuk's work, the study of intertextuality as a leading feature of the author's artistic thinking. The problem of intertextual connections of Ulas Samchuk's novel «Darkness» (trilogy «Ost») is studied in the context of Ukrainian prose of the twentieth century and the main stylistic and ideological features of Ukrainian literature. The work points to the intertextual interaction in the prose of «Homer of the twentieth century», systematizes the main sources of intertext in the author's work, identified individual authorial features of artistic reception of Ukrainian and world literature in the prose of the artist. The study of intertext in the whole artistic system of the writer's work allows us to present his prose as an original phenomenon that accumulates previous artistic heritage of national literature and at the same time determines the vectors of further development of Ukrainian literature. Much attention is focused on the study of subject-image dimensions of the author's world in the novel «Darkness», figurative characterization, isolation of archetypal symbols, systematization of the main manifestations of intertextuality, which have direct textual expression in the work. It is proved that Ulas Samchuk's prose is deeply imbued with the national worldview, the assertion of the aesthetic nature of the artistic word.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23816
ISSN: 2617-3247
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skuratko.pdf650,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.