Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24032
Title: Дигітальнe вивчення теорії мистецтва
Other Titles: Дигитальное изучение теории искусства
Digital learning of art theory
Authors: Кондрацька, Людмила Aнатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Кондрацька Л. A. Дигітальнe вивчення теорії мистецтва // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі . Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. № 5. С. 89-97.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський ун-т ім. Б. Грінченка
Keywords: цифрова художня дидактика
кластерний підхід
семасіологічний підхід
віртуальний артклас
лабораторія помилок
змішане навчання
цифровая художественная дидактика
кластерный подход
семасиологический подход
виртуальный арт-класс
лаборатория ошибок
смешанное обучение
digital art didactics
cluster approach
semasiological approach
virtual art class
error laboratory
blended learning
Abstract: У статті представлено варіант педагогічного проєктування цифрового навчання майбутніх учителів мистецтва, зокрема вивчення курсу теорії мистецтва у віртуальному арткласі. Сутність авторської концепції виявляється у метадіалозі (осциляції) двох підходів: кластерного (зосередженого на статистичній візуалізації нейронною мережею жанрово-стильових знаків поза духовним контекстом, тобто на «багатстві мистецтва») і семасіологічного (зосередженого на антропологічній інтерпретації цих жанрово-стильових знаків як ікон, індексів і символів, тобто «багатстві розуміння мистецтва»). Пропонований проєкт ґрунтується на концепції дослідно-орієнтованої фахової освіти (Inquiry Based Science Education) і відповідно технології вдосконаленого навчання (Technology Enhanced Learning), які забезпечують бакалаврів багатьма можливостями для проведення мистецьких досліджень як перформансів. Організація дизайнового середовища віртуального арткласу передбачає залучення нелінійного скафолдингу у процесі проведення дистанційних віртуальних експериментів на порталі Go-Lab (“Search facility”, “Inquiry Spaces”, “Related labs” або за посиланням “Online Labs”); середовища GRAASP для впровадження авторських розробок і педагогічно структу- рованих програм у процесі перформативної взаємодії викладача і студентів. Системна миследіяльнісна методологія пропонованого проєкту —методологія перформативного вчинку — реалізує феноменологічно-герменевтичний метод когерентного моделювання і експертної оцінки теорії концептуальної інтеграції, коннективної теорії метафоричної інтерпретації, концепцію нелінійної епістемології, принципів антиномічності, верифікації, комплексності, диз’юнктивного синтезу.
В статье представлен вариант педагогического проектирования цифрового обучения будущих учителей искусства, в частности изучения курса теории искусства в виртуальном арт-классе. Сущность авторской концепции выявляется в метадиалоге (осцилляции) двух подходов: кластерного (сосредоточенного на статистической визуализации нейронной сетью жанрово-стилевых знаков вне духовного контекста, то есть на «богатстве искусства») и семасиологического (сосредоточенного на антропологической интерпретации этих жанрово-стилевых знаков как икон, индексов и символов, то есть «богатстве понимания искусства»). Предлагаемый проект основывается на концепции опытно-ориентированного специального образования (Inquiry Based Science Education) и соответственно — технологии усовер- шенствованного обучения (Technology Enhanced Learning), которые обеспечивают бакалавров многими возможностями для проведения художественных исследований в форме перформансов. Организация дизайновой среды виртуального арт-класса предусматривает привлечение нелинейного скафолдинга в процессе проведения дистанционных виртуальных экспериментов на портале Go-Lab (“Search facility”, “Inquiry Spaces”, “Related labs”); среды GRAASP для внедрения авторских разработок и педагогически структурированных программ в процессе перформативного взаимодействия преподавателя и студентов. Системная мыследеятельностная методология предлагаемого проекта — методология перформативного поступка — реализует феноменологически-герменевтический метод когерентного моделирования и экспертной оценки теории концептуальной интеграции, кон- нективной теории метафорической интерпретации, концепцию нелинейной эпистемологии, принципов антиномичности, верификации, комплексности, дизъюнктивного синтеза.
The purpose of the paper is to substantiate of the pedagogical design of digital education of future art teachers, in particular, the study of art theory in a virtual art class. The essence of the author’s concept is manifested in the metadialogue (oscillation) of two approaches: cluster (focused on statistical visualization of neural a network of genre-style signs outside the spiritual context, i.e. on the “wealth of art”) and semasiological (focused on the anthropological interpretation of these genre-style signs as icons, indexes and symbols, i.e. “wealth of understanding of art”). The proposed project is based on the concept of research-oriented professional education (Inquiry Based Science Education) and technology of advanced learning (Technology Enhanced Learning), which provide bachelors with many opportunities to conduct art research as a performance. The organisation of the design environment of the virtual art class involves non-linear scaffolding in the process of remote virtual experiments on the portal Go-Lab (“Search Facility”, “Inquiry Spaces”, “Related Labs” or the link “Online Labs”); GRAASP environment for the implementation of author’s developments and pedagogically structured programs in the process of performative interaction between teacher and students. The systematic thinking and methodology of the proposed project — the methodology of performative action — implements the phenomenological-hermeneutic method of coherent modeling and expert evaluation of the theory of conceptual integration, connective theory of metaphorical interpretation, the concept of nonlinear epistemology, synthesis, principles of antinomy. The advantage of digital learning in creatively integrated art theory is that in the computer space the student feels unprecedented freedom of creativity and gets unique opportunities for performative action. Thus, the understanding of the causality of historical changes in the theory of art is the result of a performative act, in particular in the laboratory of errors. This requires the introduction of nonlinear logic of functional and meaningful expansion of artistic didactics, implementation of computational visualization technologies, network analysis, thematic intermedia modeling. The visualised results of the study demonstrated the successful integration of performative methodology of cognition as artistic creativity in the process of professional training of future art teachers.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24032
ISSN: 2518-766Х
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kondratska.pdf342,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.