Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24368
Title: Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників
Other Titles: Влияние средств игры в ринго на состояние познавательных процессов шестиклассников
nfluence of means of game Ringo on a condition of cognitive processes of sixth-graders
Authors: Лаврін, Галина Зиновіївна
Середа, Ірина Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Лаврін Г., Середа І. Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників // Спортивні ігри. 2021. №2(20). С. 23-32.
Issue Date: 2021
Keywords: рінго
фізична культура
шестикласники
пізнавальні процеси
ринго
физическая культура
шестиклассники
познавательные процессы
ringo
physical culture
sixth-graders
cognitive processes
Abstract: Актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, цінністю гри рінго як доступного і цікавого засобу фізичного виховання школярів, а з іншого – необхідністю перевірки ефективності впливу спортивної гри на стан пізнавальних процесів школярів. Мета дослідження – визначити динаміку показників пізнавальних процесів шестикласників на уроках фізичної культури під час вивчення гри рінго. Учасники дослідження. У дослідженні брали участь 55учнів 6 класів, експериментальну групу становили 27 дітей (12 хлопців, 15 дівчат), а контрольну групу складали 28 учнів (14 хлопчиків і 14 дівчат). Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, тестування для оцінки стану пізнавальних процесів (концентрації уваги, сприйняття часу, розподілу уваги, зорової пам’яті), педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати дослідження. Аналіз результатів тестування з визначення точності сприйняття часу учнями дослідних груп показав, що діти, які навчалися за експериментальною методикою, із застосуванням засобів гри в рінго, мали кращі показники, ніж однолітки з КГ. У кінці експерименту хлопці ЕГ підвищили свої показники в тесті на стійкість і концентрацію уваги на 22,2 у.о., і випередили шестикласників КГ на 9,9 у.о.. Ще вищих результатів досягли дівчата ЕК, підвищивши цей показник на 30,1 у.о. і перевершивши шестикласниць КГ в кінці експерименту на 13,2 у.о. (р<0,05). У процесі експерименту позитивні зрушення були одержанні і за показниками зорової пам’яті. За кількістю отриманих балів оцінки зорової пам’яті в кінці експерименту школярі ЕГ випереджали дітей КГ (р<0,05). Різниця за показниками розподілу уваги між школярами КГ і ЕГ в кінці експерименту у хлопців становила 1,9 у.о. (р<0,05), а в дівчат 2,5 у.о. (р<0,05). Висновок. Аналіз результатів психологічних тестувань шестикласників дослідних класів показав, що діти, які навчалися за експериментальною технологією випередили своїх однолітків з КГ за результатами випробувань з визначення стійкості і концентрації уваги, зорової пам’яті, розподілу уваги та сприйняття часу. Тому можна стверджувати, що запропонована технологія навчання гри в рінго сприяє покращенню показників пізнавальних процесів.
Исследования обусловлены, с одной стороны, ценностью игры ринго как доступного и интересного средства физического воспитания школьников, а с другой - необходимостью проверки эффективности влияния спортивной игры на состояние познавательных процессов школьников. Цель исследования - определить динамику показателей познавательных процессов шестиклассников на уроках физической культуры при изучении игры ринго. Участники исследования. В исследовании принимали участие 55учнив 6 классов, экспериментальную группу составили 27 детей (12 мальчиков, 15 девочек), а контрольную группу составляли 28 учеников (14 мальчиков и 14 девочек). Методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, тестирование для оценки состояния познавательных процессов (концентрации внимания, восприятия времени, распределения внимания, зрительной памяти), педагогический эксперимент, методы математической статистики. Результаты исследования. Анализ результатов тестирования по определению точности восприятия времени учениками исследовательских групп показал, что дети, которые учились по экспериментальной методике, с использованием средств игры в ринго, имели лучшие показатели, чем сверстники с КГ. В конце эксперимента ребята ЭГ повысили свои показатели в тесте на устойчивость и концентрацию внимания на 22,2 у.е. и опередили шестиклассников КГ на 9,9 у.е. Еще более высоких результатов достигли девушки ЭК, повысив этот показатель на 30,1 у.е. и превзойдя шестиклассницам КГ в конце эксперимента на 13,2 у.е. (р<0,05). В процессе эксперимента положительные сдвиги были получении и по показателям зрительной памяти. По количеству полученных баллов оценки зрительной памяти в конце эксперимента школьники ЭГ опережали детей КГ (р<0,05). Разница по показателям распределения внимания между школьниками КГ и ЭГ в конце эксперимента у ребят составила 1,9 у.е. (р<0,05), а у девочек 2,5 у.е. (р<0,05). Вывод. Анализ результатов психологических тестов шестиклассников исследовательских классов показал, что дети, которые учились по экспериментальной технологии опередили своих сверстников из КГ по результатам испытаний по определению устойчивости и концентрации внимания, зрительной памяти, распределения внимания и восприятия времени. Поэтому можно утверждать, что предложенная технология обучения игры в ринго способствует улучшению показателей познавательных процессов.
Relevance of research. The game of ringo, on the one hand, is an accessible and interesting means of physical education of schoolchildren, and on the other - it is necessary to check the effectiveness of this game on the state of cognitive processes of schoolchildren. The purpose of the study is to determine the dynamics of indicators of cognitive processes of sixth-graders in physical education lessons during the study of the ringo game. Study participants. The study involved 55 students of 6 classes, the experimental group consisted of 27 children (12 boys, 15 girls), and the control group consisted of 28 students (14 boys and 14 girls). Research methods: theoretical analysis of scientific and methodological literature, testing to assess the state of cognitive processes (concentration, perception of time, distribution of attention, visual memory), pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Research results. Analysis of test results to determine the accuracy of time perception by students in the research groups showed that children who studied experimentally, using the means of playing in the ringo, had better performance than peers with CG. At the end of the experiment, the boys of EG increased their performance in the test for stability and concentration by 22.2 c.u. and ahead of sixth-graders CG by 9.9 c.u.. The EC girls achieved even higher results, increasing this figure by 30.1 c.u. and surpassing the sixth-graders CG at the end of the experiment by 13.2 c.u. (р<0.05). During the experiment, positive changes were obtained in terms of visual memory. At the end of the experiment, EG students were ahead of CG children (р<0.05) in the number of visual memory assessment scores. The difference in the distribution of attention between students of CG and EG at the end of the experiment in boys was 1.9 c.u. (р<0.05), and girls 2.5 c.u. (р<0.05). Conclusion. Analysis of the results of psychological tests of sixth-graders in the experimental classes showed that children who studied experimental technology were ahead of their CG peers in tests to determine the stability and concentration of attention, visual memory, attention distribution and time perception. Therefore, it can be argued that the proposed technology of learning to play the ringo helps to improve the performance of cognitive processes.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24368
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lavrin_Sereda.pdf735,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.