Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24531
Title: Шляхи розвитку теорії та практики соціальної роботи в умовах глобалізації
Other Titles: Ways of development of theory and practice of social work in the conditions of globalization
Authors: Клос, Лілія
Bibliographic description (Ukraine): Клос Л. Шляхи розвитку теорії та практики соціальної роботи в умовах глобалізації // Social Work and Education. 2021. Vol. 8, No. 4. P. 461-471
Issue Date: 2021
Keywords: соціальна робота
міжнародні професійні організації соціальних працівників
розвиток теорії та практики соціальної роботи
глобалізаційні процеси
social work
international professional organizations of social workers
development of theory and practice of social work
globalization processes
Abstract: Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження напрямів розвитку теоретичних знань і практики соціальної роботи як самостійної галузі в умовах наростання глобалізаційних впливів на соціальну сферу. Встановлено, що глобалізація сприяла зосередженню уваги представників міжнародних професійних спільнот соціальних працівників на питаннях місії, призначення соціальної роботи. Зокрема, на визнанні професійної активності фахівців соціальної роботи як такої, що сприяє суспільним змінам, розвитку, соціальній згуртованості, зміцненню здатності людей до самостійного функціонування, звільненню їх від негативних, небезпечних впливів середовища й оточення. Особливий акцент у практиці соціальної роботи – на дотриманні принципів-цінностей фаху, таких, як соціальна справедливість, дотримання прав людини, повага до різноманіття. Провід у формуванні визначальних напрямів розвитку теорії та практики соціальної роботи ведуть, як і годиться, представники міжнародних професійних організацій соціальних працівників – Міжнародної федерації соціальних працівників (МФСП), Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР) і Міжнародної ради із соціального добробуту. Завдяки спільним зусиллям активних представників цих світових професійних спільнот у сфері соціальної роботи проведено низку досліджень із залученням професіоналів усіх рівнів практики соціальної роботи – від мікрорівня до макрорівня і включно із соціальною політикою. Це дало змогу виявити, що в умовах триваючих і наростаючих глобалізаційних змін у світі відбувається наростання соціальної нерівності у доступі до основних ресурсів. Особливо ілюстративною є нерівність в доступі до послуг для здоров’я, що спонукає соціальних працівників визнати цю ділянку соціальної сфери однією з найбільш загрозливих з погляду дотримання соціальної справедливості та прав людини. Одним з актуальних шляхів розв’язання цієї проблеми є сприяння соціальному розвитку, що реалізується шляхом формування сильних і стійких громад. Досягненню цього сприятимуть стабільний добробут та підсилення ролі практиків соціальної роботи в питаннях оздоровлення і зміцнення спільнот.
The article is devoted to the results of research of the directions of development of theoretical knowledge and practice of social work as an independent branch in the conditions of growth of globalization influences on the social sphere. It is established that globalization has contributed to the focus of representatives of the international professional communities of social workers on the issues of mission, purpose of social work. In particular, the recognition of professional activity of social workers as one that contributes to social change, development, social cohesion, strengthening people's ability to function independently, freeing them from the negative, dangerous influences of the environment and the environment. Particular emphasis in the practice of social work - on the observance of the principles and values of the profession, such as social justice, respect for human rights, respect for diversity. Representatives of international professional organizations of social workers - the International Federation of Social Workers (IFAS), the International Association of Schools of Social Work (ISAF) and the International Council for Social Welfare - are leading the way in shaping the development of the theory and practice of social work. Thanks to the joint efforts of active representatives of these global professional communities in the field of social work, a number of studies have been conducted with the involvement of professionals from all levels of social work practice - from micro to macro and including social policy. This made it possible to find that in the context of ongoing and growing globalization changes in the world there is a growing social inequality in access to basic resources. Inequality in access to health services is particularly illustrative, prompting social workers to recognize this area of the social sphere as one of the most threatening in terms of social justice and human rights. One of the urgent ways to solve this problem is to promote social development, which is realized through the formation of strong and stable communities. Achieving this will be facilitated by the stable well-being and strengthening of the role of social work practitioners in improving and strengthening communities.
Description: DOI : 10.25128/2520-6230.21.4.3
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24531
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 8 No. 4 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos.pdf817,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.