Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24622
Title: Модернізація фізичного виховання майбутніх військових лікарів шляхом визначення їх темпераменту
Other Titles: MODERNIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF FUTURE MILITARY DOCTORS BY DETERMINING THEIR TEMPERAMENT
Authors: Мошковський, Олексій
Bibliographic description (Ukraine): Мошковський О. Модернізація фізичного виховання майбутніх військових лікарів шляхом визначення їх темпераменту // Social Work and Education. 2020. Vol. 7, No. 4. P. 549-556.
Issue Date: 2020
Keywords: фізичне виховання
темперамент
особисто-орієнтований підхід
військові лікарі
інноваційний підхід
physical education
temperament
personal-oriented approach
military doctors
innovative approach
Abstract: Підготовка сучасних військових лікарів, це тривалий, багатоступеневий процес, який передбачає комплексний підхід до навчання, де набуття медичних знань на навичок знаходиться у нерозривному тандемі з фізичною підготовкою та спортивним вдосконаленням. Дана публікація присвячена ідеї модернізації організації сучасного процесу фізичного виховання і спортивного вдосконалення студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України. В процесі дослідження було проаналізовано сучасну наукову літературу, здійснено педагогічне спостереження та проведено низку опитувань та тестувань. За результатами наукового пошуку в даній статті відображена ідея модернізації техніки викладання фізичної культури із застосування особистісно-орієнтованого підходу, одним з аспектів якого, являється врахуванням особливостей темпераменту студентів, при обранні для них спортивно-орієнтованих занять, які покликані вдосконалювати фізичні навички та гармонізувати свідомість майбутніх військових лікарів, професійна діяльність яких в подальшому буде пов’язана з колосальними фізичним навантаженнями та психоемоційним стресом. Особистісно-орієнтований підхід та врахування темпераменту, як індивідуальних особливостей особистості при побудові фізичного виховання майбутніх військових лікарів, відображає основні сучасні тенденції та вимоги до освітнього процесу: модернізація, гуманізація та індивідуалізація і відповідає запитам сучасного студента, який являється кадровим потенціалом країни, а випадку з студентами факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ще й кадровим резервом для національної безпеки та забезпечення обороноздатності країни.
The training of modern military doctors is a long, multi-stage process that involves a comprehensive approach to training, where the acquisition of medical knowledge and skills is in inseparable tandem with physical training and sports development. This publication is devoted to the idea of modernization of the organization of the modern process of physical education and sports improvement of students of the faculty of training doctors for the Armed Forces of Ukraine. In the course of the research the modern scientific literature was analyzed, pedagogical observation was carried out and a number of surveys and tests were conducted. According to the results of scientific research, this article reflects the idea of modernizing the technique of teaching physical culture using a personality-oriented approach, one aspect of which is to take into account the temperament of students, choosing sports-oriented classes designed to improve physical skills and harmonize future consciousness. military doctors, whose professional activity in the future will be associated with enormous physical activity and psycho-emotional stress. Personality-oriented approach and consideration of temperament as individual personality traits in the construction of physical education of future military doctors, reflects the main current trends and requirements for the educational process: modernization, humanization and individualization and meets the needs of modern students. Students of the faculty of training doctors for the Armed Forces of Ukraine of the National Medical University named after OO Bogomolets, as well as a personnel reserve for national security and defense.
Description: DOI: 10.25128/2520-6230.20.4.11
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24622
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 7 No. 4 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moshkovskyy.pdf532,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.