Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24825
Title: Peculiarities of formation of creative qualities of future teacher of preschool institution: scientific-pedagogical experience
Other Titles: Особливості формування творчих якостей майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: науково-педагогічний досвід
Authors: Zheinova, Svitlana
Bibliographic description (Ukraine): Zheinova S. Peculiarities of formation of creative qualities of future teacher of preschool institution: scientific-pedagogical experience // Social Work and Education. 2018. Vol. 5, No. 2. P. 77-87
Issue Date: 2018
Keywords: creativity
creative activity
creative qualities
future teacher
preschool educational institution
творчість
творча активність
творча діяльність
креативність
творчі якості
майбутній вихователь
дошкільний навчальний заклад
Abstract: In the article the theoretical analysis of the basic psychological and pedagogical approaches to the problem of formation of a creative personality is carried out; the philosophical, pedagogical and psychological aspects of formation of a creative personality are analyzed; the phenomenon of creativity is investigated. One of the main tasks of the modern educational system is its transition to creative, problematic methods of education and upbringing, which ensure the formation of a creative person. Thus, the cornerstone of the methodological paradigm in any field of human activity, as stated in the article, should be the focus on creativity, such as: the priority of the creative qualities of the future teacher; formation of a responsible person capable of constructively and effectively working in problematic, non-standard pedagogical situations. Creation of conditions for the formation of an educated, creative personality of a citizen, realization and selfrealization of his natural abilities is determined by one of the strategic tasks of the whole system of education, since the power of the state is determined, first of all, by the number of highly qualified specialists who are creative in their work, capable by their work to contribute to the successful development of science, education, technology, art. Therefore, one of the priority directions of the reform of HE in Ukraine is the humanization of educational activities, directing of the educational process on the formation of the creative personality of the future specialist, the creation of conditions for the disclosure of his talents, spiritual-emotional and mental abilities. The efforts of scholars and practitioners today are aimed at finding new organizational and content components of educational activities, in which the happening comprehensive development of preschool children is taking place and the educational process is optimized. In order to internally correspond to the present-day reality, the future specialist in the field of preschool education should not only adapt to the new situation, but also be able to change it, changing and developing himself at the same time. The importance of the problem of the formation of a creative personality in the process of professional formation determines its significance: social, since not only a new person with a special way of thinking, capable of radical changes and transformations is formed, but a specialist of a new formation, who will join the progressive transformations in society; scientific, because it serves as a means of learning creative abilities in the field of intellectual and social creativity.
У статті здійснено теоретичний аналіз основних психолого- педагогічних підходів до проблеми формування творчої особистості. Проаналізовано філософські, педагогічні та психологічні аспекти формування творчої особистості; досліджено феномен творчості. Одним з головних завдань сучасної системи освіти є її перехід до творчих, проблемних методів навчання і виховання, які забезпечують формування творчої особистості. Отже, наріжною методологічною парадигмою в будь-якій сфері людської діяльності, як зазначено у статті, має стати спрямованість на творчість, як от: пріоритетність творчих якостей майбутнього педагога; формування відповідальної особистості, здатної конструктивно та ефективно працювати у проблемних, нестандартних педагогічних ситуаціях. Створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалізації і самореалізації його природних задатків визначається одним із стратегічних завдань розвитку всієї системи освіти, адже могутність держави визначається насамперед кількістю висококваліфікованих спеціалістів, що творчо ставляться до своєї справи, здатних своєю працею сприяти успішному розвитку науки, освіти, техніки, мистецтва. Тому одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є гуманізація освітньої діяльності, спрямування навчально-виховного процесу на формування творчої особистості майбутнього фахівця, створення умов для розкриття його талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей. Зусилля науковців та практиків сьогодні спрямовані на пошуки нових організаційних і змістовних компонентів навчально-виховної діяльності, за яких відбувається всебічний розвиток дітей дошкільного віку та оптимізується навчально-виховний процес. Для того, щоб внутрішньо відповідати сучасній дійсності, майбутній фахівець в галузі дошкільної освіти має не просто адаптуватися до нової ситуації, а й бути спроможним змінювати її, змінюючись і розвиваючись при цьому сам. Важливість проблеми формування творчої особистості в процесі професійного становлення визначають її значення: соціальне, тому що формується не просто нова людина з особливим складом мислення, здатним до радикальних змін і перетворень, а спеціаліст нової формації, який долучиться до прогресивних перетворень в суспільстві; наукове, адже це служить засобом пізнання творчих здібностей у галузі інтелектуальної й соціальної творчості.
Description: DOI : 10.25128/2520-6230.18.2.8
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24825
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 5 No. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zheinova.pdf243,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.