Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24832
Title: Are 14-17-year-old boarding school pupils ready for family life?
Other Titles: Чи підготовлені 14-17 річні вихованців шкіл-інтернатів до сімейного життя?
Authors: Ereimina, Lilia
Bibliographic description (Ukraine): Ereimina L. Are 14-17-year-old boarding school pupils ready for family life? // Social Work and Education. 2018. Vol. 5, No. 2. P. 88-99
Issue Date: 2018
Keywords: the readiness for family
he pupils of intuitions of boarding type
готовність до сімейного життя
вихованці закладів інтернатного типу
Abstract: The article is devoted to one of the topical problems of the present – the formation of readiness for family life of boarding school pupils. According to the State Statistics Service of Ukraine, for the period from 2013 to 2017, the number of orphans and children deprived of parental care fell by 19594 (from 90772 to 71178), but the number of adopted children during the same period, on the contrary, decreased by 769 people (from 3732 to 2963). As of 2017, the network of boarding schools in Ukraine has 663 institutions, in which there are more than 100 thousand pupils. According to the problem under the study, the author emphasizes on the fact that institutions of state maintenance are not able to provide the full experience of family relationships, whose models are assimilated directly in the family. The need for a family of pupils of boarding schools is much greater than the children who grow up in the family. Therefore, as it is emphasized in the article, it is very important to formulate in the consciousness of this category of children ideas about the culture of family relationships, to provide knowledge about family and marriage, responsible parenting, to actualize the motives for the implementation of appropriate actions by pupils for the elevation of the depth of the essence of family life. Indicating on the importance of the present processes of socialization in institutions of boarding type, the author of the article focuses on a number of aspects that contradict the ideas of the development of a harmonious person that would be prepared for the future family life. The presented materials reveal the factors of readiness for family life, characterizing their essence in accordance with the scientific achievements of modern scholars. On the basis of the results of the theoretical study of the topic of readiness of the pupils of institutions of boarding type for family life, the author identified the following factors of readiness for family life: the values of family life; motivation for family life; activities and acts within the framework of friendly relations of small groups; social controlled socialization purposeful influence by the teaching staff of the institution; personal desires and needs of older teenagers in interaction with family. The factors outlined in the publication are the factors of the readiness for family life of the pupils of intuitions of boarding type, the essence of which is that this process unfolds in the socio-cultural educational space and, taking into account the vitality of family relationships, gives grounds to assert that preparation for the family life of older teenagers requires a socio-educational escort.
Стаття присвячена одній з актуальних проблем сьогодення – проблемі формування готовності до сімейного життя вихованців інтернатного закладу. За інформацією Державної служби статистики України за період 2013 – 2017 рр. кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зменшилася на 19594 особи (з 90772 до 71178), але кількість всиновлених дітей за цей же період навпаки зменшилася на 769 осіб (з 3732 до 2963). Станом на 2017 р. мережа інтернатів в Україні нараховує 663 заклади, в яких перебуває понад 100 тисяч вихованців. Відповідно до досліджуваної проблеми, автор акцентує увагу на тому, що заклади державного утримання не мають можливості надати того повноцінного досвіду сімейних стосунків, моделі яких засвоюються безпосередньо у родині. Потреба у сім’ї у вихованців закладу інтернатного типу набагато більша, ніж у тих дітей, які зростають в родині. Через це, як підкреслено у статті, дуже важливим є сформувати у свідомості даної категорії дітей уявлення щодо культури сімейних стосунків, надати знання щодо сім’ї та шлюбу, відповідального батьківства, актуалізувати мотиви щодо здійснення відповідних вчинків вихованцями для піднесення глибини сутності сімейного життя. Зазначаючи на важливості сьогоденних процесів соціалізації у закладі інтернатного типу, автор статті акцентує увагу на ряді аспектів, що суперечать ідеям розвитку гармонійної особистості, яка була б підготовлена до майбутнього сімейного життя. Представлені матеріали розкривають виокремленні дослідником чинники готовності до сімейного життя, характеризуючи їх сутність відповідно до наукових здобутків сучасних вчених. На основі результатів теоретичного дослідження теми готовності вихованців закладу інтернатного типу до сімейного життя, автором визначено такі чинники готовності до сімейного життя: цінності сімейного життя; мотивація до сімейного життя; діяльність та вчинок у межах дружніх стосунків малих груп; соціально контрольована соціалізація цілеспрямованого впливу з боку педагогічного колективу закладу; особисті бажання та потреби старших підлітків у взаємодії з родиною. Окреслені у публікації чинники готовності до сімейного життя вихованців закладу інтернатного типу, суть яких полягає в тому, що цей процес розгортається в соціокультурному виховному просторі і, враховуючи вітагенний досвід сімейних стосунків, дає підстави стверджувати, що підготовка до сімейного життя старших підлітків потребує соціально-виховного супроводу.
Description: DOI : 10.25128/2520-6230.18.2.9
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24832
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 5 No. 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ereimina.pdf562,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.