Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28423
Title: Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики
Other Titles: INDEPENDENT WORK USING CLOUD-BASED TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DEVELOPING THE DIGITAL COMPETENCE OF MASTERS OF PHYSICS
Authors: Головко, Микола Васильович
Крижановський, Сергій Юрійович
Мацюк, Віктор Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Головко М. В., Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики // Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Т. 90, №4. С. 102-117
Issue Date: 2022
Keywords: магістри фізики
цифрова компетентність
самостійна робота
засоби хмаро орієнтованих технологій
онлайн сервіси підтримки освітнього процесу
Masters of Physics
digital competence
independent work
cloud-based technology tools
online educational support services
Abstract: В умовах глобальних викликів і непередбачуваних обставин, що постають перед освітньою системою, широкого використання набуває дистанційне навчання та зростає вага й роль активної самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як важливої умови формування професійної компетентності. У статті досліджується проблема вдосконалення самостійної роботи магістрів фізики, організованої засобами хмаро орієнтованих технологій, як чинник розвитку самоосвітньої і цифрової компетентностей здобувачів вищої освіти. На основі огляду широкого кола джерел, у яких висвітлено загальні підходи щодо проєктування та функціонування освітнього середовища в умовах інформатизації, з’ясовано, що одним з найбільш ефективних на сьогодні інструментів організації самостійної роботи студентів є засоби хмаро орієнтованих технологій, що базуються на хмарних обчисленнях. Визначено основні напрями використання хмаро орієнтованих технологій самостійної роботи магістрів фізики: управління навчально-пізнавальною діяльністю, забезпечення комунікацій між суб’єктами та організації спільної роботи, планування освітнього процесу, безперервний моніторинг результатів навчання здобувачів вищої освіти, створення, редагування, зберігання та презентування навчальних матеріалів, використання хмарних цифрових лабораторій та сервісів оброблення експериментальних результатів. Описано приклади використання таких хмарних засобів підтримки під час самостійної роботи студентів, як додатки хмаро орієнтованого пакету програм Microsoft Office 365, хмарний сервіс для створення діаграм різних типів Gliffy, віртуальна онлайн-лабораторія PhET Interactive Simulations, системи для моделювання Wolfram Mathematica Online, Multisim Live. Експериментально досліджено рівень сформованості умінь магістрів фізики використовувати засоби хмаро орієнтованих технологій для розв’язання освітньо-наукових задач, створення дидактичного забезпечення освітнього процесу з фізики. Запропоновано шляхи їх удосконалення під час самостійної роботи як засобу розвитку цифрової компетентності магістрів фізики.
In the context of global challenges and unforeseen circumstances facing the Educational System, distance learning is becoming widely used and the weight and role of active independent educational and cognitive activity of students as an important condition for the formation of professional competence is growing. The article examines the problem of improving the organization of independent work of Masters of Physics, organized by cloud-oriented technologies, as a factor in the development of self-educational and digital competencies of Higher Education applicants. Based on a review of a wide range of sources that highlight general approaches to the design and functioning of the Educational Environment in the context of informatization, it was found out that one of the most effective tools for organizing independent work of students today is the means of cloud-oriented technologies based on cloud computing. The main directions of using cloud-oriented technologies in the process of independent work of Masters of Physics are defined: managing educational and cognitive activities, ensuring communication between subjects and organizing joint work, planning the educational process, continuous monitoring of learning results for higher education applicants, creating, editing, storing and presenting Educational materials, using cloud-based digital laboratories and services for processing experimental results. Examples of using such cloud-based tools to support students' independent work are described, such as applications of the cloud-oriented Microsoft Office 365 software package, a cloud service for creating diagrams of various types Gliffy, a virtual online laboratory PhET Interactive Simulations, systems for modeling Wolfram Mathematica Online, Multisim Live. The level of formation of skills of Masters of Physics to use cloud-oriented technologies to solve educational and scientific problems, create didactic support for the Educational Process in Physics is experimentally studied. Ways to improve them in the process of independent work as a means of developing the digital competence of Masters of Physics are proposed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28423
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
macjuk_2.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.