Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28516
Title: Використання платформи moodle для навчання цифровим технологіям слухачів університетів третього віку
Other Titles: USING THE MOODLE PLATFORM TO TEACH DIGITAL TECHNOLOGIES TO LEARNERS OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Authors: Каркач, Андрій
Семигіна, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Каркач А., Семигіна Т. Використання платформи moodle для навчання цифровим технологіям слухачів університетів третього віку // Social Work and Education, 2022. Vol. 9, n. 4. P. 451-464. DOI: 10.25128/2520-6230.22.4.1
Issue Date: 2022
Keywords: Moodle
змішане навчання
дистанційне навчання
цифрові технології
університет третього віку
цифрові компетентності
люди похилого віку
Moodle
blended learning
distance learning
digital technologies
University of the Third Age
digital competences
older people
Abstract: У 2011 році в Україні запроваджено соціально-педагогічну послугу Університет третього віку у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Факультети цифрових технологій і покликані сформувати і розвинути цифрову грамотність і цифрові компетентності літніх слухачів задля подолання цифрових розривів. Мета цієї статті полягає в тому, щоб окреслити специфіку цифрового навчання, спрямованого на підвищення рівня цифрової грамотності літніх слухачів Університету третього віку, з урахуванням використання у герогогічній практиці платформи Moodle. Організація системи дистанційної освіти в Університеті третього віку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) може здійснюватися натепер переважно на базі платформи Moodle. Визначено, що у дистанційній освіті зараз є все, що потрібно для того, щоб використовувати герогогічні технології під час занять. Однією із дієвих герогогічних освітніх технологій вважається тьюторський супровід літніх слухачів. Для успішності дистанційного навчання цифровим компетентностям слухачів Університету третього віку територіального центру соціального обслуговування за допомогою платформиMoodle, необхідно запровадження тьюторського супроводу та розвиток інформаційно-освітнього інтернет-середовища. Оцінка ефективності діяльності соціального працівника-тьютора відбувається через оцінку рівня цифрової соціальної адаптованості слухача Університету третього віку територіального центру соціального обслуговування. Встановлено переваги використання платформи Moodle для навчання слухачів Університету третього віку. Зроблено висновки, що дистанційне навчання посередництвом платформи Moodle має гарні перспективи для літніх слухачів, що пов’язано з реалізацією концепції навчання упродовж усього життя.
In 2011, social and pedagogical service University of the Third Age was introduced in Ukraine in territorial social service centers (provision of social services). Faculties of digital technologies are designed to form and develop digital literacy and digital competences of older students in order to overcome digital divides. The objective of this article is to outline the prospects of digital education aimed at increasing the level of digital literacy of learners of the University of the Third Age, taking into account the trend of using in geragogic practice the digital educational environment of the Moodle platform. The organization of the distance education system at the University of the Third Age in the territorial centers of social service (provision of social services) is currently carried out mainly on the basis of the Moodle platform. Distance education now has everything it takes to use geragogic technologies in the classroom. One of the effective geragogic educational technologies is the tutoring of older listeners. Thus, for the success of distance learning of digital competences of university students of the third age of the territorial social service center using the Moodle platform, it is necessary to introduce tutor support and develop an informational and educational Internet environment. The assessment of the effectiveness of the activity of the social worker-tutor takes place through the assessment of the level of digital social adaptability of the learners of the University of the Third Age of the territorial social service center. The advantages of using the Moodle platform for teaching students of the University of the Third Age have been established. It is concluded that distance learning through the Moodle platform has good prospects for older learners, related to the implementation of lifelong learning.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28516
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 9 No. 4 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karkach_Semigina.pdf762,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.