Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28601
Название: Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів
Другие названия: FORMATION OF PUBLIC SPEAKING SKILLS OF JOURNALIST STUDENTS
Авторы: Біла, Наталія Василівна
Дащенко, Наталія Левківна
Синоруб, Галина Петрівна
Библиографическое описание: Біла Н. В., Дащенко Н. Л., Синоруб Г. П. Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія. Київ, 2023. № 1(7) С. 334–350. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-334-350
Дата публикации: 2023
Ключевые слова: риторична компетентність
публічне мовлення
онлайн-мовлення
публічний виступ
rhetorical competence
public speech
online speech
public speech
Краткий осмотр (реферат): У статті актуалізовано проблему синхронної та асинхронної комунікації, для яких важливими є характеристики живого публічного спілкування за посередництва новітніх технологій. Дистанційний формат навчання зумовлює нові виклики до освітнього процесу, у якому у студентів-журналістів необхідно сформувати мовну, мовленнєву, комунікативну компетентності. З огляду на вимоги професії для медійників важлива також риторична компетентність, розуміння формальних і змістових рис сучасної публічної промови. Задля забезпечення продуктивного онлайн-навчання необхідно враховувати класичні та новітні вимоги щодо змісту, структури та форм подання інформації. Висловлено міркування, що онлайн-виступ зберігає всі ознаки публічної промови, оскільки спікер проходить ті ж етапи підготовки та прилюдного її виголошення, що й ритор, який виступає перед публікою в традиційному форматі (очно). Також зберігається дія основних понять і законів риторики. Зміни зазнають просторовий (сприйняття ситуації та обстановки органами чуття). Зосереджено увагу на формуванні й удосконаленні у здобувачів вищої освіти вмінь і навичок публічної комунікації, акцентовано на застосуванні тренінгових занять, що формують комунікативні вміння. Представлено досвід реалізації навчального проєкту – медіашколи «В ЕТЕРІ», спрямованого на вироблення й закріплення навичок онлайнових публічних виступів студентів-журналістів. Висвітлено процес підготовки спікерів до проведення вебінарів: вибір тематики, роботу над інформаційним наповненням, специфіку застосування новітніх комунікаційних і технічних інструментів для взаємодії з онлайн-аудиторією. У результаті функціювання медіашколи підтверджено ефективність залучення здобувачів вищої освіти до колективного навчального проєкту у дистанційному форматі, що забезпечує вироблення й закріплення основних умінь і навичок риторичної компетентності: організаційно-управлінських, пізнавальних, мовнориторичних, коригувальних.
The article updates the problem of synchronous and asynchronous communication, for which the characteristics of live public communication through the latest technologies are important. The distance learning format causes new challenges to the educational process, in which it is necessary to develop linguistic, speech, and communicative competence among journalism students. Given the requirements of the profession, rhetorical competence and understanding of the formal and substantive features of modern public speech are also important for media professionals. To ensure productive online learning, it is necessary to take into account classic and modern requirements regarding the content, structure and forms of information presentation. It is argued that an online speech preserves all the features of a public speech since the speaker goes through the same stages of preparation and public delivery as a rhetor who speaks to the public in a traditional format (face-to-face). The effect of basic concepts and laws of rhetoric is also preserved. Spatial (the distance between the communicator and listeners) and sensory factors (perception of the situation and environment by the senses) change. Attention is focused on the formation and improvement of public communication abilities and skills of higher education students, emphasis is placed on the application of training classes that form communication skills. The experience of the implementation of the educational project – media school «ON THE AIR» aimed at developing and consolidating the skills of online public speaking of journalist students is presented. The process of preparing speakers for webinars is covered: choosing a topic, working on information content, and the specifics of using the latest communication and technical tools for interacting with an online audience. As a result of the operation of the media school, the effectiveness of the involvement of higher education students in a collective educational project in a distance format, which ensures the development and consolidation of the main abilities and skills of rhetorical competence: organizational and managerial, cognitive, linguistic and rhetorical, corrective, has been confirmed.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28601
Располагается в коллекциях:Статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Bila_Dashchenko.pdf1,66 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.