Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28748
Title: Issues and challenges in social work field education in Nigeria
Other Titles: Проблеми та виклики у сфері практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в Нігерії
Authors: Omorogiuwa, Tracy B. E.
Bibliographic description (Ukraine): Omorogiuwa Т. B. E. Issues and challenges in social work field education in Nigeria // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 1. P. 78-86. DOI: 10.25128/2520-6230.23.1.7
Issue Date: 2023
Keywords: field education
field practicum
challenges
issues
social work
практична підготовка
практикум
виклики
соціальна робота
Abstract: The place of social work in enhancing societal welfare cannot be separated from the role of field education, which is a vital part of social work training. Field practicum offers students with information and opportunities to tackling and resolving issues in practice. Given that it is an essential element in the social work curriculum, field education is crucial in education outcomes. This paper aimed to explore the structure of the social work field experience via the lens of students and the need to seriously look into the practice methods, in order to promote the worth of field experience. Using a qualitative research design, one focus group interview was conducted and transcribed following the permission of the research participants. With the aid of the thematic analysis, data was analysed, by recognizing, exploring, establishing, reporting themes and capturing imperative ideas in view of the research questions. Findings show that social work field education is fraught with irregularities arising from insufficient field agencies to the engagement of students in activities not related to their field experience. Although involving participants from one major university, this study therefore concludes that core stakeholders/departmental administrators should liaise with other social service organizations to create a platform for training and re-training of key staff to ensure effective practical experiences for students. This study might have crucial implications for departmental administrators to improve the quality of field practice training.
Місце соціальної роботи в підвищенні суспільного добробуту не можна відокремити від ролі практичної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в системі вищої освіти, яка є важливою частиною навчання за спеціальністю «Соціальна робота». Практична підготовка допомагає студентам отримати інформацію та можливості про те, як вирішувати проблеми на практиці. Враховуючи те, що це важливий елемент навчальної програми з соціальної роботи, практична підготовка має вирішальне значення для результатів здобуття вищої освіти зі спеціальності. Ця стаття має на меті дослідити структуру практичної підготовки студентів зі спеціальності «Соціальна робота» крізь призму необхідності серйозного вивчення практико зорієнтованих методів з метою формування та підвищення цінності практичного досвіду. Використовуючи дизайн якісного дослідження, було проведено одне фокус-групове інтерв’ю, яке було транскрибовано після отримання дозволу від учасників дослідження. За допомогою тематичного аналізу дані були проаналізовані шляхом розпізнавання, дослідження, встановлення, звітування про теми та фіксування імперативних ідей з огляду на питання дослідження. Отримані результати та сформульовані висновки показують, що практивна підготовка майбутніх студентів із спеціальності «Соціальна робота» сповнена порушень, пов’язаних із недостатньою кількістю організацій на місцях для залучення студентів до діяльності, не пов’язаної з їхнім практичним досвідом. Незважаючи на те, що вибірку становили студенти одного великого університету, це дослідження дає підстави для висновку, що основні зацікавлені сторони/адміністрація відділів повинні співпрацювати з соціальними службами задля того, щоб створити платформу для навчання та перепідготовки свого основного персоналу задля забезпечення ефективного практичного досвіду для студентів. Проведене дослідження є цікавим для адміністрації відділів, які прагнуть покращити якість практичної підготовки студентів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28748
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 10. No. 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OMOROGIUWA.pdf764,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.