Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28752
Title: The main aspects of pedagogical support of children with ADHD, including children with doble exclusivity – gifted children with ADHD
Other Titles: Основні аспекти педагогічної підтримки дітей з грду, включно з дітьми із подвійною винятковістю-обдарованими дітьми з ГРДУ
Authors: Fert, Olga
Bibliographic description (Ukraine): Fert O. The main aspects of pedagogical support of children with ADHD, including children with doble exclusivity – gifted children with ADHD // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 1. P. 134-145. DOI: 10.25128/2520-6230.23.1.12
Issue Date: 2023
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
children with double exclusivity
functional-behavioral assessment
гіперактивний розлад з дефіцитом уваги
діти з подвійною винятковістю
функціонально-поведінкове оцінювання
Abstract: The main peculiarities and difficulties in teaching children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder are considered. Positive qualities and creative abilities of mentally preserved and gifted children with ADHD are named. Advice in teaching children with double exception is given. The purpose of the article is to analyze the problem of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder including those, who have preserved intellect and ADHD and factors of their effective inclusion in the educational process. Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a polymorphic clinical syndrome, the main manifestation of which is a violation of the child's ability to control and regulate his behavior, which is manifested by motor hyperactivity, impaired attention and impulsivity. According to the International Classification of Diseases - ICD- 11 and classification of the American Association of Psychiatrists DSM-5, ADHD is the most common mental development disorder in children and adolescents up to 9%, is at the beginning of the classification and refers to disorders of neurodevelopment. Children with ADHD are very different. In general, the level of intellectual development is not a differential trait for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Often there are children with normal intelligence, or even gifted with signs of disorder. These are children with the so-called "double exclusive". Therefore, the problem of children with behavioral disorders, disorders of neurodevelopment – Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the educational process is extremely common and urgent. These are children who are often not covered by mainstream support in an inclusive educational environment, especially in Ukraine they are in the “grey zone” The factors of successful inclusion of children with normal level of intelligence or even gifted in the educational process are compulsory multidisciplinary study and functional and behavioral assessment of the child, application of behavioral correction techniques within the program of behavioral interventions, adaptation of the curriculum, constant collaboration with pedagogical staff. Also, we should remember that this process should start as early as it possible, that gives more effective results.
Розглянуто основні особливості та труднощі навчання дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги. Зазначено позитивні якості та творчі здібності інтелектуально збережених та обдарованих дітей із ГРДУ. Сформульовано рекомендації щодо навчання дітей з подвійною винятковістю. Метою статті є аналіз проблеми дітей із гіперактивним розладом з дефіцитом уваги, у тому числі зі збереженим інтелектом і ГРДУ, а також чинників їх ефективного включення у навчальний процес. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги– поліморфний клінічний синдром, основним проявом якого є порушення здатності дитини контролювати та регулювати свою поведінку, що проявляється руховою гіперактивністю, порушенням уваги та імпульсивністю. Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб – МКХ-11 та класифікації американської асоціації психіатрів DSM-5 ГРДУ є найпоширенішим розладом психічного розвитку дітей та підлітків - до 9%, знаходиться на початку класифікації та відноситься до порушення нейрозвитку. Діти з ГРДУ дуже різні. Загалом рівень інтелектуального розвитку не є диференційною ознакою для ГРДУ, часто зустрічаються діти з типовим інтелектом або навіть обдаровані діти з ознаками розладу. Це діти з так званою «подвійною винятковістю». Тому проблема інклюзії дітей з розладами поведінки, порушеннями нейророзвитку, зокрема дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги в освітній процес є надзвичайно поширеною та актуальною. Це діти, які часто не охоплені загальною підтримкою в інклюзивному освітньому середовищі, особливо в Україні, вони знаходяться в «сірій зоні». Вивчення та функціонально-поведінкове оцінювання дитини, застосування методик корекції поведінки в рамках програми поведінкових втручань, адаптація навчальної програми, постійна співпраця педагогічних працівників - це основні аспекти ефективної інклюзїї таких дітей. Також слід пам’ятати, що процес включення потрібно починати якомога раніше, це дає можливість отримати більш ефективні результати.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28752
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 10. No. 1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FERT.pdf717,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.