Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29289
Title: Урбанонімія міста Тернополя: соціо- та еколінгвістичний аспекти (на матеріалі процесів упорядкування назв у 2022 році)
Other Titles: URBANONYMY OF THE CITY OF TERNOPІL: SOCIO- AND ECOLINGUISTIC ASPECTS (BASED ON THE MATERIALS OF THE PROCESSES OF REGARDING THE NAMES IN 2022)
Authors: Вільчинська, Тетяна Пилипівна
Бачинська, Галина Василівна
Вербовецька, Оксана Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Вільчинська Т. П., Бачинська Г. В., Вербовецька О. С. Урбанонімія міста Тернополя: соціо- та еколінгвістичний аспекти (на матеріалі процесів упорядкування назв у 2022 році) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. Вип. 17(85). С. 252-256. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-17(85)-252-256
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво Національного університету «Острозька академія»
Keywords: власна назва
ономастикон
урбанонімія
годонім
вулиця
перейменування
proper name
onomasticon
urbanonymy
street
hodonym renaming
Abstract: У статті розглянуто процеси перейменування вулиць, провулків, бульварів та парків міста Тернополя, які відбулися в 2022 році. Зміни та упорядкування назв були викликані невідповідністю онімів соціолінгвістичним та еколінгвістичним критеріям і мали на меті вилучення з сучасного урбанонімікону назв радянського або російського походження, таких, що не відповідали чинним мовним нормам або потребували стандартизації. Сучасні лінгвістичні напрями (соціо- та еколінгвістика) здійснюють аналіз порушень державною владою в топоніміконі України принципів назвотворення, сприяють унормуванню та вдосконаленню сфери назовництва тощо. Проаналізовані перейменування стосуються чергової хвилі процесів зміни назв і відбулися на фоні російського повномасштаб- ного вторгнення на територію України. Події початку 2022 року зумовили пришвидшення процесів дерадянізації й деросіянізації або ж їх завершення на теренах, на яких ці процеси почалися ще в кінці ХХ століття. Виявлено принципи перейменування і назви, які, передаючи комуністичні та російські реалії, не відповідали ономастичній традиції української нації. Виявлено найменування в урбаноніміконі Тернополя, які вимагали унормування у зв’язку із приведенням їх до відповідності із достовірними історичними фактами. Указано на принципи упорядкування найменувань, вироблення єдиних критеріїв в назовництві вулиць міста Тернополя. Окреслено перспективи розвитку і вказано на необхідність подальших змін в сучасному урбаноніміконі міста, виявлено наймену- вання, які ще потребують перейменування для розвитку «здорового» українського ономастикону на засадах споконвічних тради- ційних принципів власнеіменної української номінації.
The article examines the processes of renaming the names of streets, lanes, boulevards, and parks in the city of Ternopil in 2022. The changes and ordering of the names were caused by sociolinguistic and ecolinguistic needs and aimed at removing from the modern urbanonomicon names that were of Soviet or Russian origin, did not meet language norms, or needed to be standardized. Modern linguistic trends (sociolinguistics and ecolinguistics) in the toponymicon of Ukraine analyze linguistic violations by the state authorities in the process of naming, help to normalize and improve the sphere of naming, etc. The analyzed renamings are part of the second wave of name changes and took place against the backdrop of russia's full-scale invasion of Ukraine. The events of early 2022 have accelerated the processes of de-Sovietization and de-Russification, or completed them in the territories where these processes began in the late twentieth century. The principles of renaming and the names that, while conveying communist and Russian realities, did not correspond to the onomastic tradition of the Ukrainian nation are identified. The names in the urbanonomicon of Ternopil that required normalization in order to bring them in line with reliable historical facts are identified. The principles of ordering the names and developing common criteria for naming the streets of Ternopil are indicated. The prospects for development are outlined and the need for further changes in the modern urban onomasticon of the city is indicated, and the names that still need to be renamed for the development of a “healthy” Ukrainian onomasticon on the basis of the original traditional principles of Ukrainian proper noun nomination are identified.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29289
ISSN: 2519-2558
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vilchunska_et_al_FIlologiia.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.