Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29292
Title: Організаційно-методичні особливості реалізації дистанційного навчання фізики в закладах вищої освіти
Other Titles: ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING IN PHYSICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Authors: Головко, Микола Васильович
Мацюк, Віктор Михайлович
Рудницька, Жанна Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Головко М. В., Мацюк В. М., Рудницька Ж. О. Організаційно-методичні особливості реалізації дистанційного навчання фізики в закладах вищої освіти // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. Вип. 208. С. 23-31. DOI : 10.36550/2415-7988-2023-1-208-23-31
Issue Date: 2023
Publisher: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка
Keywords: дистанційне навчання фізики
методи
форми та засоби онлайн-навчання
самостійна робота студентів
цифрова грамотність
distance learning of Physics
methods
forms and means of online learning
independent work of students
digital literacy
Abstract: У статті актуалізовано проблему організаційно-методичної підтримки дистанційного навчання фізики. Визначаються організаційно-нормативні, технологічні, програмно-методичні особливості його реалізації у закладах вищої освіти. Узагальнено досвід та проаналізовано особливості організації дистанційного навчання у вищій школі як результативний інструмент підтримки освітнього процесу з фізики та забезпечення вільного доступу здобувачів до якісних освітніх послуг в умовах непрогнозованих впливів. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення прийомів та способів організації самостійної роботи студентів у процесі дистанційного опанування фізики, формування в них практичних умінь і навичок, розвитку цифрової грамотності як важливого складника самоосвітньої та професійної компетентності, стимулювання пізнавальної активності здобувачів, контролю та оцінювання навчальних досягнень під час онлайн-навчання. Зауважується щодо тенденцій розбудови навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з фізики в умовах дистанційного навчання у повнофункціональні дидактичні комплекти та комплекси, що поєднують традиційні засоби навчання, електронні освітні ресурси, цифрові лабораторії. Наголошується на доцільності цілеспрямованого вдосконалення інформаційно-комунікативної компетентності викладачів, формування в них готовності до якісної трансформації методології, методів і форм організації освітнього процесу в нових умовах, удосконалення системної підготовки науково-педагогічних працівників до упровадження дистанційної освіти, розширення практики міжнародних стажувань з метою отримання навичок ефективний використання сучасних засобів підтримки дистанційної форми навчання.
The article actualizes the problem of organizational and methodological support for distance learning in Physics. Organizational, regulatory, technological, software and methodological features of its implementation in Higher Education Institutions are determined. The article summarizes the experience and analyses the features of organizing distance learning in Higher Education as an effective tool for supporting the Educational Process in Physics and ensuring free access of applicants to high-quality educational services in conditions of unpredictable impacts. Attention is focused on the need to improve the techniques and methods of organizing independent work of students in the process of distance learning Physics, the formation of practical skills and abilities in them, the development of digital literacy as an important component of self-educational and professional competence, stimulating the cognitive activity of applicants, monitoring and evaluating academic achievements during online training. It is noted about the trends in the development of educational and methodological support for the educational process in Physics in the conditions of distance learning in fully functional didactic kits and complexes that combine traditional teaching tools, electronic educational resources, and digital laboratories. It is noted about the expediency of purposeful improvement of information and communication competence of teachers, the formation of their readiness for a qualitative transformation of the methodology, methods and forms of organizing the educational process in new conditions, improving the systematic training of scientific and pedagogical workers for the introduction of distance education, expanding the practice of international internships in order to obtain skills in the effective use of modern means of supporting distance learning.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29292
ISBN: 978–7406–57–8
ISSN: 2415–7988
2521–1919
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovko_et_al_akademi_notes.pdf1,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.