Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29493
Title: Апробація україномовних версій опитувальників для вивчення ґендерних упереджень
Other Titles: VALIDATION OF UKRAINIAN LANGUAGE VERSIONS OF GENDER BIAS DETECTION INVENTORIE
Authors: Ярошенко, Алла
Семигіна, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Ярошенко А., Семигіна Т. Апробація україномовних версій опитувальників для вивчення ґендерних упереджень // Social Work and Education. 2023. Vol. 10. No. 2. P. 195-210. DOI : 10.25128/2520-6230.23.2.4
Issue Date: 2023
Keywords: сексизм
амбівалентний сексизм
ґендерні упередження
ґендерні стереотипи
статево-рольовий опитувальник С. Бем
опитувальники оцінювання амбівалентного сексизму П. Гліка і С. Фіск
sexism
ambivalent sexism
gender biases
gender stereotypes
Bem Sex-Role Inventory
Ambivalent Sexism Inventory
Ambivalence Toward Men Іnventory
Abstract: Одними з найпоширеніших дослідницьких інструментів вивчення сексизму вважають статево-рольовий опитувальник Сандри Бем та опитувальники з оцінювання амбівалентного сексизму стосовно жінок і чоловіків Пітера Гліка і Сюзен Фіск. Мета нашої роботи полягає в тому, щоб перекласти оригінальні тексти опитувальників для вивчення ґендерних упереджень українською мовою та провести їх апробацію як з фахівцями, так і з клієнтами соціальної роботи. Апробація перекладених нами дослідницьких інструментів була здійснена на базі Київського міського центру соціальних служб і включала проведення трьох фокус-груп із 23 фахівцями (соціальні працівники, психологи) та опитування 83 кандидатів для створення сімейних форм виховання, які проходили навчання на базі центру. Математична обробка результатів здійснювалася за допомогою програми IBM SPSS Statistics з використанням порівняльного, описового та кореляційного аналізу. Під час роботи з опитувальниками в учасників дослідження не виникало труднощів із розумінням тверджень, які містяться у бланках чи з використанням ключів до опитувальників. Аналіз результатів опитування з використанням перекладеного нами опитувальника С. Бем засвідчує, що майже у третині випадків відповіді респондентів про жінок містять високі показники за шкалою фемінності, а про чоловіків – за шкалою маскулінності. Відповіді респондентів/-ок свідчать про те, що бачення жінок і чоловіків як андрогінних особистостей доповнюється статевотипізованими уявленнями про їхні якості. Це може свідчити про підтримку кандидатами для створення сімейних форм виховання поглядів амбівалентного сексизму. Використання опитувальників П. Гліка і С. Фіск виявило, що респонденти більшою мірою демонструють доброзичливий, аніж ворожий сексизм. При цьому рівень ворожого і доброзичливого сексизму в чоловіків виявився вищим, аніж у жінок. Апробація україномовних версій двох опитувальників у фокус-групах із фахівцями та під час опитування кандидатів для створення сімейних форм виховання підтвердила можливість використання адаптованих україномовних версій для виявлення ґендерних упереджень.
One of the most common research tools for studying sexism is Sandra Bem's Gender Role Inventory and Peter Glick and Susan Fiske's Ambivalent Sexism Inventory. The aim of our work is to translate the original questionnaire texts for studying gender biases into Ukrainian and to conduct their validation with both professionals and social work clients. The validation of the translated research tools was carried out at the Kyiv Municipal Center for Social Services and included three focus groups with 23 professionals (social workers, psychologists) and a survey of 83 candidates for creating family education forms who underwent training at the center. Mathematical processing of the results was carried out using the IBM SPSS Statistics program, using comparative, descriptive, and correlation analysis. During the work with the questionnaires, participants in the study did not have difficulties in understanding the statements contained in the questionnaires or using the questionnaire keys. Analysis of the survey results using our translation of the S. Bem questionnaire indicates that almost one-third of respondents' answers about women contain high scores on the femininity scale, while their responses about men score high on the masculinity scale. The respondents' answers suggest that their perceptions of women and men as androgynous personalities are complemented by sex-typed perceptions of their qualities. This may indicate support for the candidates for creating family education forms with ambivalent sexism views. The use of the Glick and Fiske questionnaires revealed that respondents demonstrate more benevolent than hostile sexism. At the same time, the level of hostile and benevolent sexism was higher in men than in women. Validation of the Ukrainian versions of two questionnaires in focus groups with professionals and during the survey of candidates for creating family education forms confirmed the possibility of using adapted Ukrainian versions to study gender biases in Ukraine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29493
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 10. No. 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaroshenko_Semigina.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.