Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29569
Title: Електорально-політична наслідковість фантомних кордонів
Other Titles: ELECTORAL AND POLITICAL CONSEQUENCES OF PHANTOM BORDERS
Authors: Кузишин, Андрій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Кузишин А. Електорально-політична наслідковість фантомних кордонів // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 85-91
Issue Date: 2023
Publisher: Простір-М
Keywords: фантомні кордони
результати голосування
електоральна прихильність
історико-географічна наслідковість
просторова приналежність
phantom borders
voting results
electoral support
historical-geographical consistency
spatial belonging
Abstract: Дослідження присвячене характеристиці електоральних симпатій населення України через аналіз впливу фантомних кордонів як складової просторової ідентифікації для різних соціально-політичних процесів. Такі «уявні» кордони розглядаються як результат і матеріальний прояв територіальної влади, а також фактор відмінності між соціальними групами. Парадигма «фантомних» кордонів сама по собі є конструктом простору, історії та часових зрізів, соціально-культурного та соціально-політичного впливів, а більш узагальнено – бути підґрунтям для інтерпретацій регіональ-них електоральних симпатій як узагальненого сприйняття суспільного розвитку. Зважаючи на по-точні суспільно-політичні виклики, які нині стоять перед українським суспільством, означені суспільно-географічні дослідження видаються надзвичайно перспективним напрямком.
The study is devoted to the characteristics of the electoral sympathies of the population of Ukraine through the analysis of the influence of phantom borders as a component of spatial identification for various socio-political processes. Such «imaginary» borders are considered as the result and material manifestation of territorial power, as well as a factor of difference between social groups. The paradigm of «phantom» borders in itself is a construct of space, history and time slices, socio-cultural and socio-political influences, and more generally - to be the basis for interpretations of regional electoral sympathies as a generalized perception of social development. Taking into account the current socio-political challenges facing Ukrainian society, these socio-geographical studies appear to be an extremely promising direction.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29569
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyzushun_konf_Stepaniv.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.