Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30768
Title: Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти
Other Titles: Challenges of time in learning a foreign language by students of non-linguist specialties in higher education institutions
Authors: Турчин, Андрій Іванович
Кашуба, Олександра Михайлівна
Кравчук, Тетяна Олександрівна
Навольська, Галина Іванівна
Кашуба, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти / А. Турчин та ін. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2023. Вип. 1. С. 386-395. DOI : 10.31494/2412-9208-2023-1-1-386-395
Issue Date: 2023
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет
Keywords: distance learning
time challenges
mixed learning
information technologies
foreign language
higher education institution
student
дистанційне навчання
виклики часу
змішане навчання
інформаційні технології
іноземна мова
заклад вищої освіти
студент
Series/Report no.: Педагогічні науки;
Abstract: The article considers the possibilities of using modern information technologies in the process of learning foreign languages by students of non-linguistic majors under different conditions. Considerable attention is paid to e-learning and identification of problems in higher education institutions. To conduct the research, the authors used the survey method in order to collect and analyze information about the respondents. The collected information expressed the opinion of students regarding learning a foreign language in the process of implementing e-learning, their proper preparation for its use in classes. A survey of students of various faculties of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University demonstrated the following disadvantages: e-learning requires more time than traditional courses due to the use of e-mail or discussion boards; slow internet connection causing many problems for students. At the same time, the results of the conducted research showed that e-learning has its advantages: it helps students to understand their educational materials in foreign language classes by watching online videos with the participation of native speakers; use of personal devices, such as a mobile phone, mp3 player, etc.; allows them to use various computer programs; helps students learn the course (material) and get more information; provides an opportunity to share one's thoughts with one's peers on the forums. The authors consider the views of modern specialists regarding the use of information technologies in teaching foreign languages, and also give their own examples of the implementation of e-learning in the educational process; reveal the practical aspect of using an educational Internet resource in the framework of teaching a foreign language; emphasize the role of the teacher as an individual consultant. In addition, the authors outline further directions for the development and implementation of mixed and e-learning, note the need to develop educational and methodological complexes and update educational programs with elements of mixed learning.
У статті розглядаються можливості застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей за різних умов. Значна увага приділена електронному навчанню та виявленню при цьому проблем у закладах вищої освіти. Для проведення дослідження автори використали метод опитування з метою збору та аналізу відповідей респондентів. Зібрана інформація виражала думку студентів щодо вивчення іноземної мови в процесі реалізації електронного навчання, їх належну підготовку до його використання на заняттях. Опитування студентів різних факультетів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка продемонструвало наявність таких недоліків: електронне навчання вимагає більших витрат часу, ніж традиційні курси через використання електронної пошти або дошки обговорень; повільне підключення до Інтернету, що створює багато проблем для студентів. Водночас результати проведеного дослідження показали, що електронне навчання має і свої переваги: допомагає студентам зрозуміти їх навчальні матеріали на заняттях з іноземної мови шляхом перегляду онлайн відео за участі носіїв мови; використання персональних пристроїв (мобільний телефон, mp3 плеєр тощо) та різних комп’ютерних програмам; допомагає студентам засвоїти курс (матеріал) та отримати більше інформації; надає можливість ділитися власними думками зі своїми одногрупниками на форумах. Автори аналізують погляди сучасних фахівців щодо застосування інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, а також наводять власні приклади впровадження електронного навчання в освітньому процесі; розкривають практичний аспект використання інформаційного інтернет-ресурсу в рамках викладання іноземної мови; наголошують на ролі викладача як індивідуального консультанта. Окрім того, автори окреслюють подальші напрямки розвитку та впровадження змішаного та електронного навчання, зауважують на необхідності розробки навчально-методичних комплексів та оновлення навчальних програм з елементами змішаного навчання.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30768
ISSN: 2412-9208
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turchyn_et_al_Challenges_Berdynsk.pdf6,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.