Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30965
Title: MODEL OF BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION
Other Titles: Модель змішаного навчання у закладах вищої освіти: розробка, впровадження та оцінювання
Authors: Osadcha, Kateryna P.
Osadchyi, Viacheslav V.
Kruglyk, Vladyslav S.
Spirin, Oleg M.
Krasheninnik, Iryna V.
Horbatiuk, Roman M.
Bibliographic description (Ukraine): MODEL OF BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION / K. P. Osadcha et al. // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, 2022. № 5 (91). С. 158-169. DOI : https://doi.org/10.33407/itlt.v91i5.5045
Issue Date: 2022
Keywords: higher education
model of blended learning
distance learning
information and communication technologies
students’ attitude
вища освіта
модель змішаного навчання
дистанційне навчання
інформаційно-комунікаційні технології
ставлення студентів
Abstract: The paper examines the problem of blended learning modeling to ensure high-quality vocational training of specialists-to-be of various profiles at higher education institutions of Ukraine. The purpose of the research is to develop a model of blended learning for higher education institutions and to analyze the results of its implementation in the educational process. It was concluded that there are quite a few approaches to the development and practical implementation of blended learning models. In the paper blended learning is considered as a reasonable combination of the traditional educational process in classrooms with distance learning, students' self-study and the use of digital technologies, which takes place according to a certain scheme. The concepts of "blended learning" and "hybrid learning" as well as several existing models of blended learning are analyzed. The generalized model of blended learning at higher education institutions along with its visual representation has been developed. The implementation of this model allows practitioners to combine different types of educational activities in the process of face-to-face and remote classes in exactly the combination that is necessary to achieve the expected results under the conditions of a specific higher education institution. The results of a survey conducted at Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University are given. During the survey attention has been paid to the following aspects: how students understand the essence of blended learning as well as the difference between the use of distance learning elements in the face-to-face learning process and the full application of distance and blended learning technologies during quarantine; students' attitude to traditional, blended and distance learning; how students perceive the educational process organized on the basis of the proposed generalized model of blended learning. In addition, it has been found out which digital technologies are used at universities for the organization of blended learning. In general, according to the results of the survey, the expediency of using the developed model has been confirmed and promising directions of scientific research in the field of blended learning have been determined.
У статті розглядається проблема моделювання змішаного навчання для забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахівців різних профілів у закладах вищої освіти України. Мета дослідження: розробити модель змішаного навчання для закладів вищої освіти і проаналізувати результати її впровадження в освітній процес. На основі аналізу наукових публікацій зроблено висновок, що існує досить багато підходів до побудови та практичної реалізації моделей змішаного навчання, які враховують концептуальні погляди авторів та особливості певного освітнього середовища. Змішане навчання розглядається у статті як доцільне поєднання традиційного освітнього процесу в аудиторіях з дистанційним навчанням, самостійною роботою студентів і використанням цифрових технологій, яке відбувається за певною схемою. Проаналізовано поняття «змішане навчання» та «гібридне навчання», а також декілька існуючих моделей змішаного навчання. Розроблено узагальнену модель змішаного навчання в закладах вищої освіти, а також її візуальне подання. Впровадження цієї моделі дозволяє поєднувати різні види навчальної діяльності (набуття знань, формування практичних умінь, самостійне навчання, оцінювання тощо) під час очних та дистанційних занять саме в тій комбінації, яка необхідна для досягнення очікуваних результатів в умовах конкретного закладу вищої освіти. Наведено результати опитування, проведеного в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Під час опитування було приділено увагу таким аспектам: як студенти розуміють сутність змішаного навчання, а також відмінність між використанням елементів дистанційного навчання під час очного навчання та повним використанням технологій дистанційного та змішаного навчання під час карантину; ставлення студентів до традиційного, змішаного та дистанційного навчання; як студенти сприймають навчальний процес, організований на основі запропонованої узагальненої моделі змішаного навчання. Окрім того, було з’ясовано, які цифрові технології використовуються в закладах вищої освіти для організації змішаного навчання. Загалом, за результатами опитування, підтверджено доцільність застосування розробленої моделі та визначено перспективні напрями наукових розвідок у царині змішаного навчання.
URI: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5045
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30965
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_Osadcha_et_al_ITZN.pdf575,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.