Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5246
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШульга, І. М.-
dc.date.accessioned2015-11-06T12:50:05Z-
dc.date.available2015-11-06T12:50:05Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКоваленко Д. В. Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця [Текст] / Д. В. Коваленко // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету Імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та Ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – № 1. – С. 69–74. – Бібліогр. в кінці ст.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5246-
dc.description.abstractЗазначено актуальність проблеми ґендерної соціалізації молодших школярів у первинній ланці освіті – початковій школі. Розкрито організацію навчально-виховного процесу у ґендерному вимірі, а саме: зміст гендерних настановлень першого вчителя у формуванні валеологічної культури молодших школярів крізь призму підходів (стереотипізований і особистісно-орієнтований) та педагогічна взаємодія у системі «вчитель – учень». Подано результати емпіричного вивчення ґендерних поглядів вчителів початкової школи та їхніх уявлень про виховний процес для хлопчиків та дівчаток. Виявлено значну ґендерну стереотипізацію свідомості вчителів початкової школи, що засвідчує поширеність традиційних статево-рольових вимог до навчання і поведінки статей та їх вплив на набуття учнями валеологічних компетентностей.uk_UA
dc.description.abstractУказана актуальность проблемы гендерной социализации младших школьников в первичном звене образования – начальной школе. Раскрыта организация учебно-воспитательного процесса в гендерном измерении, а именно: содержание гендерных настановлений первого учителя по формированию валеологической культуры младших школьников сквозь призму подходов (стереотипизированный и личностно-ориентированный) и педагогическое взаимодействие в системе «учитель–ученик». Представлены результаты эмпирического исследования гендерных взглядов учителей начальной школы и их представлений о воспитательном процессе для мальчиков и девочек. Обнаружено значительную гендерную стереотипизацию сознания учителей начальной школы, что свидетельствует о распространенности традиционных полоролевых требований к обучению и поведению полов, и их влияние на приобретение учащимися валеологических компетентностей.uk_UA
dc.description.abstractThe article explains actuality of gender socialization of junior pupils in primary school. The organization of educational process in the gender paradigm is described. In particular, content of first teachers’ gender views as to forming of the valeological culture of junior pupils through the prism of approaches (stereotyped and personal-oriented) and interaction in system "teacher-student" is given. The results of the empirical study of primary school teachers’ gender attitudes and conceptions as to educational process for boys and girls are presented. Considerable gender stereotyping of consciousness of primary school teachers is shown. It confirms the prevalence of traditional sex-role requirements for education and behavior of boys and girls and its impact on forming of junior students’ valeological competence.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectпочаткова школаuk_UA
dc.subjectґендерні настановлення вчителівuk_UA
dc.subjectмолодші школяріuk_UA
dc.subjectвалеологічна культураuk_UA
dc.subjectнавчально-виховне середовищеuk_UA
dc.subjectґендерний підхідuk_UA
dc.titleВплив ґендерних настановлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка, 2015, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulga.pdf154,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.