Studіa methodologica (ISSN 2307-1222) : [1287] Community home page

Logo

Науковий альманах “Studia methodologica” створено для публікування результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук. До альманаху приймаються наукові статті з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Перевага надається статтям, що максимально відповідають профілю видання.
«Studia methodologica» є міжнародним фаховим виданням. Його внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus. Журнал розміщено на платформі  Open Journal System Platform . Кожна стаття отримує окремий індекс DOI.

Редакційна колегія: проф., д. філол. н. Любов Струганець  (Україна), проф., д. філол. н. Наталія Поплавська (Україна), проф., д. філол. н. Оксана Просяник (Україна), проф., д. філол. н. Януш Детка (Польща), проф., д. філол. н. Марек Рушковський (Польща), проф., д. філол. н. Елеонора Лассан (Литва), проф., д. філол. н. Володимир Заїка (Росія), проф., д. філол. н. Олександр Глотов (Україна), проф., д. філол. н. Мирослав Чаркіч (Сербія), проф., д. політ. н. Ришард Стефанський (Польща), к. філол.н. Наталія Лобас (Україна)

Головні редактори :  проф., д. філол. н. Оксана Лабащук (Україна), проф., д. філол. н. Олег Лещак (Польща)

Голова міжнародної науково-редакційної ради:  Олег Лещак (Польща)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР Катерина Трачук аспірантка кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Україна)

Додаткова інформація на сайті: https://journals.tnpu.ternopil.ua/index.php/sm/home

E-mail: studiamethodologica@gmail.com

Вимоги до оформлення матеріалів: Загаловок статті подається ДВОМА мовами (мовою оригіналу та англійською мовою).

Формат. Текст статті подається в електронному вигляді: у редакторі MS Word з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times New Roman.

Структура статті. Стаття має містити такі елементи: постановка проблеми, огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення і висновки, література.

Композиція: вгорі – назва статті; нижче – ім’я та прізвище автора; далі – науковий ступінь, учене звання, посада, назва закладу, де працює чи навчається автор, адреса закладу, електронна пошта автора; нижче – індекс УДК (Універсальної десятинної класифікації).

Анотації. Далі подаються анотації англійською, польською та українською мовами. Назва анотацій – ABSTRACT. Обсяг анотацій – 150 слів. Оскільки анотація – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб структура її була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Цитати в тексті оформляються за зразком « », або «” ”». Використані джерела містяться наприкінці статті (ЛІТЕРАТУРА), в тексті оформляється за Гарвардським стилем (Harvard Referencing Style).

Відомості про авторів. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською та англійською мовами: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВНЗ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, e-mail, ORCID. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника. Відомості про автора подаються перед заголовком статті.

Увага! Література подається мовою оригіналу та транслітом (джерела нелатинським алфавітом).

Орієнтовний обсяг статей – 0,5 - 1 друкованого аркуша (12-24 сторінок).

Засвідчення авторства. Разом із матеріалом статті та інформацією про авторів потрібно надіслати засвідчення оригінальності тексту.

Статті подаються в електронному варіанті на е-mail : studiamethodologica@gmail.com

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2001 [15]

2002 [48]

2003 [24]

2004 [21]

2005 [72]

2006 [48]

2007 [93]

2008 [150]

2009 [143]

2010 [59]

2011 [127]

2012 [54]

2013 [45]

2014 [138]

2015 [87]

2016 [31]

2017 [19]

2018 [22]

2019 [21]

2020 [25]

2021 [10]

2022 [16]

2023 [19]