Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/572
Title: Дискурс міста в українській поезії кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
Other Titles: Дискурс города в украинской поэзии конца ХІХ - первой половины ХХ века
Discourse of the city in Ukrainian poetry at the end of the ХІХth – the first half of the ХХth century
Authors: Вихор, Інна Василівна
Keywords: дискурс
урбаністична лірика
міський текст
поетичний топос міста
сюжетна організація
символіка
мотив
міфологія
Issue Date: 30-Aug-2011
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Citation: Вихор, І. В. Дискурс міста в українській поезії кінця XIX - першої половини XX століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Інна Василівна Вихор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні на основі систематизації та узагальнення наявних у сучасній літературознавчій науці підходів до вивчення теорії міського тексту виокремлюється та розробляється поняття дискурсу міста як сукупності принципів та закономірностей художньої організації урбаністичної семантики та поетики, які дають змогу встановлювати та вивчати основні типологічні моделі образу міста в міських текстах української лірики. Встановлені теоретичні закономірності дискурсу міста в роботі досліджуються в площині побудови типологічних семантичних моделей трьох історичних етапів розвитку вітчизняної урбаністичної лірики: рубежів ХІХ-ХХ ст., 20-30-х і 40-50-х років ХХ століття.
В диссертационном исследовании путем систематизации и обобщения существующих в современной литературоведческой науке подходов к теории городского текста определяется и разрабатывается понятие дискурса города как совокупности принципов и закономерностей художественной организации урбанистической семантики и поэтики, которые позволяют описывать и изучать основные типологические модели образа города в городских текстах украинской лирики.
In dissertation research on the basis of systematization and generalization of existing in modern science of literature approaches to the theory of the city text is selected and developed the concept of discourse of the city as the totality of principles and regularities of artistic organization of urban semantics and poetics, which permit to describe and learn the basic typological models of appearance of the city in the urban texts of the Ukrainian lyric poetry. The theoretical regularities of discourse of the city in this work are explored in the surface of construction of typological semantic models of three history stages of the development of urban lyric poetry: in the border of the XIX-th and XX-th centuries, 20-30th and 40-50th years of the ХХth century.
Description: Захист відбувся «___» вересня 2011 року о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/572
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vuhor.pdf291,15 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.