Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/583
Title: Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева
Other Titles: Концепт природы в поэзии Вильяма Блейка и Федора Тютчева
Concept of nature in the poetry of William Blake and Fyodor Tyutchev
Authors: Бєлінська, Ірина Дем’янівна
Bibliographic description (Ukraine): Бєлінська, І.Д. Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Дем'янівна Бєлінська ; Тернопільський нац. пед. ун-т. ; наук. кер. О. Л. Глотов. – Тернопіль, 2011. – 182 с.
Issue Date: 11-Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: природа
образ
концепт
поетичний світогляд
християнство
пантеїзм
містицизм
романтизм
контекст
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню концепту природи в художніх світах В.Блейка і Ф.Тютчева, встановлені параметри авторських концепцій людини і світу, проаналізовані релігійно-філософські орієнтації поетів (це дає ґрунт для розуміння потрактування в їхній ліриці ідеалу й реальності, життя та мистецтва, культури й цивілізації), а також з’ясована специфіка їхніх ідіостилів. Розглянуто культурний контекст формування концепту природи у В.Блейка та Ф.Тютчева, еволюції концепції природи в європейській філософській думці та відповідної зміни статусу пейзажу в літературно-художній творчості. У роботі здійснено науковий опис та аналіз концепту природи у В.Блейка та Ф.Тютчева. Зокрема, виявляється специфіка інтерпретації англійським поетом гностичної доктрини та зумовленої нею драматичної символіки блейкового преромантичного пейзажу, еволюції способів художнього розв’язання лірики природи у В.Блейка. Досліджені процеси формування та зміни концепту природи і в пейзажній ліриці Ф.Тютчева: встановлюється правомірність застосування до його світогляду поняття «пантеїзм», простежується еволюція поета від наївно-гедоністичного оспівування природи до християнського відчуття її «тимчасовості» та уразливості.
Диссертация посвящена исследованию концепта природы в художественных мирах В.Блейка и Ф.Тютчева, установлены параметры авторских концепций человека и мира, проанализированы религиозно-философские ориентации поэтов (это дает почву для понимания трактовки в их лирике идеала и реальности, жизни и искусства, культуры и цивилизации), а также определена специфика их идеостилей. Рассмотрен культурный контекст формирования концепта природы у В.Блейка и Ф.Тютчева, эволюции концепции природы в европейском философском мышлении и соответствующего изменения статуса пейзажа в литературно-художественном творчестве. В работе осуществлено научное описание и анализ концепта природы у В.Блейка и Ф.Тютчева. В частности, обнаружено специфику интерпретации английским поэтом доктрины гностицизма и определенной ею драматичной символики блейковского предромантического пейзажа, эволюцию способов художественного решения лирики природы у В.Блейка. Исследовано процесс формирования и изменения концепта природы в лирике Ф.Тютчева: определяется правомерность применения к его мировоззрению понятия «пантеизм», прослеживается эволюция поэта от наивно-гедонистического воспевания природы к христианскому ощущению ее «временности» и уязвимости.
This dissertation is dedicated to investigating the concept of nature in the artistic worlds of W. Blake and F. Tyutchev. Since both authors have set parameters for conceptions of “man” and the “universe”, the religious and philosophical orientations of these poets are analysed to provide a basis for understanding interpretations of the ideal and reality, life and art, and culture and civilization as these concepts appear in their lyric poetry. Additionally, specific features of the individual style of each poet are discussed. Finally, the cultural context in which the concept of nature was formed in the creative activity of Blake and Tyutchev are considered, as well as the evolution of the idea of nature in the European philosophical mind and its corresponding change of status of landscape throughout literary creation. Both Blake and Tyutchev – whose ideas and aesthetic systems were formed in the dramatic, spiritual context of the evolution of the philosophical nature conception – pose their natural images as important and active parts of the poets’ world outlook.
Description: Захист відбувся 16 вересня 2011 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/583
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belinska.pdf236,62 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.