Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6443
Title: Урбанонімна система міста Тернополя
Other Titles: Урбанонимная система города Тернополя
The urbanonym system of Ternopil
Authors: Бачинська, Галина Василівна
Тишковець, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Бачинська, Г. Урбанонімна система міста Тернополя / Галина Бачинська, Марія Тишковець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство / редкол.: Вільчинська Т. П., Німчук В. В., Грещук В. В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (24). – С. 14–17. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: антропонім
урбанонім
власне ім’я
прізвище
топонім
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті розглядається одна зі складових мікротопонімії м. Тернополя, а саме – його урбанонімна система. Базою творення власних назв внутрішньоміських об’єктів передусім виступають антропоніми і топоніми, що включають в себе реальні імена та прізвища людей, назви мікрооб’єктів, населених пунктів тощо.
В статье рассматривается одна из составляющих микротопонимии г. Тернополя, а именно – его урбанонимная система. Базой создания имен внутригородских объектов прежде всего выступают антропонимы и топонимы, включающие в себя реальные имена и фамилии людей, названия микрообъектов, населенных пунктов и тому подобное.
The article deals with urbanonym system, one of the components of Ternopil microtoponymics. The bases for the creation of proper names of intracity objects are athroponyms and toponyms, which include the real names of people, names of microobjects and settlements and so on.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6443
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2014. Вип. 2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachynska.pdf350 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.